Cy­lin­der­bant­ning för Porsche­macan

Bil - - FRAMVAGNEN -

nu Macan som skil­jer sig från öv­ri­ga mo­dell­ver­sio­ner ge­nom att en­dast ha fy­ra cy­lind­rar, sam­ma som upp­da­te­ra­de Box­s­ter, som nu­me­ra he­ter 718 Box­s­ter.

Macans ma­skin är på 2,0 li­ter och med hjälp av tur­bo nås 252 häst­kraf­ter som finns mel­lan 5 000 och 6 800 r/ min. Maxvri­det på 370 newton­me­ter finns mel­lan 1 600 och 4 500 r/min.

Med fär­re cy­lind­rar och läg­re ef­fekt får man ock­så läg­re pre­stan­da. 0-100 km/h går på 6,7 se­kun­der – el­ler 6,5 se­kun­der om till­va­let Sport Chro­no har gjorts. Mot­sva­ran­de siff­ror för Macan S är 5,4 se­kun­der ut­an Sport Chro­no och 5,2 se­kun­der med.

Topp­far­ten hos Porsche Macan lig­ger på 229 km/h.

Porsche Macan med fy­ra cy­lind­rar in­tro­du­ce­ras på mark­na­den i ju­ni men går re­dan nu att be­stäl­la, bas­pri­set lig­ger på 570 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.