ALLEMANSLYX

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: MIKAEL STJER­NA PA­TRIK LIND­GREN

Nya V90 har bli­vit be­tyd­ligt läng­re än gam­la V70, och mä­ter he­la 4,94 me­ter jäm­fört med 4,82 me­ter för gam­la V70. Men höj­den har mins­kat he­la 5,8 cen­ti­me­ter. Det ger ett lång­sträckt in­tryck, och ef­tersom man har fått fram fram­ax­eln och gjort hu­ven läng­re ser V90 klas­siskt kraft­full ut.

Funk­tio­nen har helt klart in­te haft sam­ma dig­ni­tet när man ut-

FOTO veck­lat bi­len. Den im­po­ne­ran­de läng­den kun­de ha gett gran­di­o­sa lastut­rym­men, men i stäl­let har Tho­mas Ing­en­lath run­dat av V90 som en sportcou­pé. Bakru­tan lu­tar 25 gra­der mer än på gam­la V70. In­te rik­tigt li­ka myc­ket som på Au­di A6 Avant, men näs­tan. Det knyc­ker en hel del lastut­rym­me. Mätt i låd­li­ter sväl­jer V90 1 526 li­ter med bak­sä­tet fällt, och det är mind­re än gam­la V70 som las­tar 1 600 li­ter.

Även med bak­sä­tet upp­fällt las­tar V90 mind­re, 560 li­ter jäm­fört med 575 li­ter. Men det är nog en skill­nad de fles­ta kan le­va med.

Mind­re men läg­re

Att den in­te rym­mer mer för­vå­nar ef­tersom kon­struk­tio­nen med tvär­lig­gan­de blad­fjä­der är myc­ket ut­rym­me­sef­fek­tiv. När man slip­per spi­ral­fjäd­rar blir hjul­hu­sen sma­la och last­bred- den ökar. La­sty­tan är dess­utom sex cen­ti­me­ter läng­re än i gam­la V70. Än­då las­tar V90 på pap­pe­ret mind­re än V70.

Last­vän­li­ga ny­he­ter är att trös­kel­höj­den är fy­ra cen­ti­me­ter läg­re än i V70. En an­nan ny­het är ”fot­öpp­ning” av bak­luc­kan, du vif­tar med fo­ten un­der bi­len och se­dan öpp­nas el-luc­kan au­to­ma­tiskt.

Ku­péut­rym­met har en­ligt Vol­vo bli­vit fy­ra cen­ti­me­ter

Med nya V90 tar Vol­vo näs­ta steg i jak­ten på att bli ett pre­mi­um­lad­dat va­ru­mär­ke sam­ti­digt som de kan er­bju­da en fa­mil­jefa­vo­rit. Och mo­del­len ver­kar le­va upp till de högt ställ­da för­vänt­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.