ALLEMANSLYX

Bil - - FRAMVAGNEN -

läng­re och nog känns V90 till­räck­ligt rym­lig i bak­sä­tet. Även hu­vud­höj­den är till­räck­lig trots att V90 mä­ter in på 147 cen­ti­me­ter i höjd. Gam­la V70 no­te­ras för 154 cen­ti­me­ter.

Bra sto­lar

Fram­till tyc­ker jag man sit­ter bra, i fas­ta, gans­ka vi­da sto­lar. Dy­nor­na är för­läng­nings­ba­ra i fram­kant (till­val), en ny­het i Vol­vo-värl­den.

Chas­si­prin­ci­pen är det­sam­ma som för S80 och XC90: fram­vag­nen har dubb­la tri­ang­el­län­kar och bak­till sit­ter en tvär­ställd

V90 D4 med die­sel på 190 häst­kraf­ter och fram­hjuls­drift star­tar på 339 000 kro­nor.

blad­fjä­der av glas­fi­ber. I XC90 fun­ge­rar det ut­märkt, och det lär gö­ra det även i V90.

Pris­höj­ning­en får sä­gas va­ra mått­lig. V90 D4 med die­sel på 190 häst­kraf­ter och fram­hjuls­drift star­tar på 339 000 kro­nor. Med au­to­mat­lå­da och den hög­re ut­rust­ningsni­vån Mo­men­tum blir pri­set 387 900 kro­nor. Det är des­sa mo­del­ler som kom­mer att ut­gö­ra stom­men i V90-för­sälj­ning­en. Pri­ser­na kom­mer från Volvos of­fi­ci­el­la pris­lis­ta men de verk­li­ga pri­ser­na kom­mer att lig­ga på en an­nan, läg­re ni­vå. Det är en strid på kni­ven om kun­der­na på fö­re­tags­mark­na­den och bå­de Au­di A6 Avant och BMW 520d Tou­ring säljs för 332 000 kro­nor i väl­ut­rus­ta­de ”bu­si­ness”-ver­sio­ner.

Räk­na med att Vol­vo kom­mer med sock­ra­de er­bju­dan­den för att be­hål­la grep­pet om fö­re­tags­mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.