NÅ­GOT I

Bil - - EXTRA! - TEXT: ERIK ANDRÉN

Bu­gat­ti Vey­rons ef­ter­trä­da­re – Bu­gat­ti Chi­ron – är här! 1 500-häs­tarsbi­len har en be­grän­sad topp­fart på 420 km/h och 0–100 km/h av­kla­ras på mind­re än 2,5 se­kun­der.

När nu Volks­wa­gen-äg­da Bu­gat­ti till slut, el­va år ef­ter fö­re­trä­da­ren Vey­ron, lan­se­rar sin nya mo­dell Chi­ron är en tred­je­del av he­la pro­duk­tio­nen sål­da re­dan in­nan pre­miä­ren. Or­sa­ken till det är dels att ut­val­da kun­der re­dan har fått se och be­stäl­la bi­len via hem­li­ga för­hands­vis­ning­ar runt om i värl­den, dels att pro­duk­tio­nen är be­grän­sad till en­dast 500 ex­em­plar.

De hem­li­ga vis­ning­ar­na är in­te en slump, när grund­pri­set lig­ger på 2,4 mil­jo­ner eu­ro (mot­sva­ran­de drygt 22 mil­jo­ner kro­nor med da­gen väx­el­kurs) gäl­ler sär­skil­da reg­ler, och många po­ten­ti­el­la kun­der som öns­kar va­ra ano­ny­ma. I al­la fall vid in­köpstill­fäl­let.

Men det är in­te ba­ra pri­set på nya Bu­gat­ti som är ex­tremt. Ur den närapå rakt ige­nom ny­ut­veck­la­de W16-mo­torn kom­mer näm­li­gen he­la 1 500 häst­kraf­ter. Bu­gat­ti själ­va häv­dar att Chi­ron är den förs­ta se­rie­pro­du­ce­ra­de bi­len nå­gon­sin som når den siff­ran. Till sin hjälp har de sex­ton cy­lind­rar­na för­vis­so bå­de fy­ra styc­ken tvåstegs­tur­bo­ag­gre­gat och bräns­le­in­sprut­ning med he­la 32 ven­ti­ler. Re­sul­ta­tet blir ock­så ett vrid­mo­ment på 1 600 newton­me­ter, i span­net mel­lan 2 000 och 6 000 varv per mi­nut.

För att kom­pen­se­ra den po­ten­ti­ellt tyng­re vik­ten har ock­så sto­ra de­lar av Chi­ron byggts i lätt­vikts­ma­te­ri­al, med ut­ö­kad an­vänd­ning av bå­de ti­tan och kol­fi­ber. (Bland an­nat ska krock­kud­den va­ra den förs­ta i värl­den att ut­lö­sas ge­nom ett skal av kol­fi­ber.) Ba­ra fö­rar- och pas­sa­ge­rarut­rym­met (mo­noco­quen på täv­lings­bils­språk) ska ta fy­ra vec­kor att gö­ra och är gjord i ute­slu­tan­de kol­fi­ber.

Inga imi­ta­tio­ner

In­te­ri­ört med­de­lar Bu­gat­ti dock att al­la ma­te­ri­al är au­ten­tis­ka, det vill sä­ga att de är pre­cis det man för­vän­tar sig att det ska va­ra. Inga plasti­mi­ta­tio­ner allt­så, in­te ens kol­fi­ber­för­stärk­ta, men vad an­nat vän­tar man sig av en bil i den här ka­li­bern? Mest do­mi­nant in­te­ri­ört är den be­lys­nings-

Ex­te­ri­ört häv­dar Bu­gat­ti att for­men har följt pre­stan­dan.

slinga som går från hu­ven/fron­ten av in­tru­ment­pa­ne­len, ge­nom ku­pén och upp i ta­ket, bildan­des ett C, för ”Chi­ron”.

Ex­te­ri­ört häv­dar Bu­gat­ti att for­men har följt pre­stan­dan, men nog an­tar vi att ett och an­nat gjorts ba­ra för syns skull. Till ex­em­pel be­står Bu­gat­ti-em­ble­met i no­sen av ett 3D-möns­ter till en vikt av 155 gram. Av des­sa är 140 gram rent sil­ver.

Topp­far­ten, den är be­grän­sad elektro­niskt till 420 km/h, men Bu­gat­ti sä­ger själ­va att Chi­ron är re­do för ett nytt världs­re­kord. Tac­ka för det, när 0–100 km/h går på mind­re än 2,5 se­kun­der.

Chi­ron har för­setts med ett ak­tivt ­chas­si, som har fem oli­ka kör­pro­gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.