JA­GU­AR UT­Ö­KAR SUVKULLEN

Bil - - FRAMVAGNEN -

Ja­gu­ar pre­sen­te­ra­de ny­li­gen sin förs­ta suv, F-pa­ce, men det stan­nar in­te där. Fö­re­ta­get hål­ler på med en ny suv som blir mind­re än F-pa­ce.

Den nya bi­len kom­mer tro­li­gen att dö­pas till E-pa­ce och hål­ler re­dan på att tes­tas un­der en Range Ro­ver Evo­que-ka­ross.

Pro­to­ty­pen må kanske se ut som en Evo­que med an­nan front men en kon­troll med den eng­els­ka mot­sva­rig­he­ten till Trans­port­sty­rel­sen av­slö­jar att den är re­gi­stre­rad som en Ja­gu­ar.

När vi grans­kar bil­der­na när­ma­re in­ser vi ock­så att pro­to­ty­pen har aning- en läng­re ax­elav­stånd och bre­da­re spår­vidd än en Evo­que.

Ge­nom att maske­ra bi­len med en an­nan ka­ross kan Ja­gu­ar tes­ta chas­si, mo­tor och kyl­ning in­nan de av­slö­jar nå­got om hur bi­len ska se ut.

Att de an­vän­der sig av Evo­que ty­der ock­så på att de kom­mer att an­vän­da sig av dess platt­form i stäl­let för den nya i alu­mi­ni­um som F-pa­ce byg­ger på. Det in­ne­bär tro­li­gen att det ba­ra ­kom­mer fyr­cy­lind­ri­ga mo­to­rer i E-pa­ce som för­vän­tas vi­sas i slu­tet av 2017 och kom­ma på mark­na­den un­der 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.