S-KLASS PIF­FAS TILL

Bil - - FRAMVAGNEN -

En ny Mer­ce­des S-klass är på gång och fler och fler nya de­tal­jer mon­te­ras på pro­to­ty­per­na. Den­na har de nya strål­kas­tar­na vars de­sign är en­kel att se när lju­set är på, trots att de är maske­ra­de. Test­fö­ra­ren ha­de läm­nat bi­len för en stund men glöm­de då att läg­ga ma­ske­ring för in­te­ri­ö­ren så vi fick fi­na bil­der. S-klass kom­mer att få två sto­ra dis­play­er bakom rat­ten. Ti­di­ga­re var det knap­par mel­lan dem men de är nu bor­ta vil­ket gör att de två ser mer in­te­gre­ra­de ut. En ny ratt blir det ock­så och den syns klart och tyd­ligt på vå­ra ny­tag­na bil­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.