ABARTH TAR SIG AN 500X

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det har ryk­tats och spe­ku­le­rats länge men nu ver­kar det va­ra klart. Fi­at Abart­hi­se­rar den stör­re, fy­ra­dör­rars 500X.

Den 500X som vi har fo­to­gra­fe­rat här har sto­ra 18-tums fäl­gar som ser ut att va­ra när­mast iden­tis­ka med de som åter­finns på Al­fa Ro­meo 4C. Vi­da­re syns sto­ra röd­lac­ke­ra­de brom­sok och stör­re broms­ski­vor. Och in­te minst dubb­la av­gas­pi­por. Ing­en nu­va­ran­de 500X har mer än ett slut­rör.

Vår fo­to­graf rap­por­te­rar ett ag­gres­sivt mo­tor­ljud och det kan ty­da på att de kom­mer att an­vän­da sig av en ver­sion av den tur­bo­lad­da­de fy­ran som sit­ter i Al­fa Ro­meo 4C. I den­na ger mo­torn den för stor­le­ken im­po­ne­ran­de 240 häs­tar.

Fi­at 500X Abarth får för­stås sty­va­re fjäd­ring och hår­da­re stöt­dämp­ning men även en spor­ti­ga­re front och tro­li­gen en lät­ta­re upp­da­te­ring in­te­ri­ört. Ja­gu­ar Land Ro­ver är ett fö­re­tag i med­vind för när­va­ran­de och har pre­sen­te­rat fle­ra spän­nan­de nya pro­duk­ter. Men med Range Ro­ver går de för­sik­tigt fram. 2017 års mo­dell av Range Ro­ver kom­mer att få en upp­da­te­rad front med en spor­ti­ga­re stöt­fång­a­re och en grill med bika­ke­de­sign, men det är i stort sett allt som hän­der. Vi vet för­stås in­te vad som sker med ”gä­lar­na” på fram­dör­rar­na. De kan va­ra bort­tag­na men kan även döl­ja sig bakom ma­ske­ring­en. Bak­de­len fö­re­fal­ler läm­nas helt in­takt. Range Ro­ver fick ny­li­gen upp­frä­scha­de mo­to­rer men det kan bli mer av den va­ran till 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.