SPÖK­LIK ROLLS ROYCE

Bil - - FRAMVAGNEN -

Trots att det är en fan­tas­tisk bil med kom­fort som i prin­cip ing­en an­nan har och med pre­stan­da som få kom­mer upp till så kom­mer näs­ta ge­ne­ra­tion Rolls-royce Phan­tom, som vi nu ser på bild för förs­ta gång­en, knappt alls sy­nas i den svens­ka för­sälj­nings­sta­tisti­ken. Så Vol­vo V90, Volks­wa­gen Pas­sat och Golf – med fle­ra – be­hö­ver in­te kän­na sig ho­ta­de.

Nya Phan­tom-ge­ne­ra­tio­nen blir förs­ta mo­dell att ba­se­ras på Rolls-royce nya alu­mi­ni­u­mar­ki­tek­tur som fram­för allt ska få ned bi­lens vikt vä­sent­ligt. Den­na platt­form kom­mer även att an­vän­das till Rolls-royce kom­man­de suv och till and­ra fram­ti­da mo­del­ler, bland an­nat Ghost-av­lö­sa­ren.

Me­dan platt­forms­tek­ni­ken blir helt ny kan vi näs­tan ut­gå från att mo­torn in­te blir det. Un­der hu­ven lär Rolls-royce sat­sa på ett sä­kert kort, det vill sä­ga V12:an. Men med hår­da­re av­gas- och ut­släpps­reg­ler i an­tå­gan­de blir vi in­te för­vå­na­de om nå­gon form av elekt­ri­fi­e­ring är på gång. Rolls-royce har ju ex­pe­ri­men­te­rat med el ti­di­ga­re, bland an­nat i kon­cept­bi­len 102EX. Se­dan den vi­sa­des upp har de för­vis­so sagt att elekt­ri­ci­tet in­te är nå­got för dem, då kun­der­na vi­sa­de stort oin­tres­se (pre­cis som för die­sel), men det var då det – det ser an­norlun­da ut i dag.

Nya Phan­tom lan­se­ras för­mod­li­gen un­der slu­tet av 2017 som års­mo­dell 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.