”Jag har tes­tat däck i över tret­tio år. Och bå­de sett och av­slö­jat fusk när vi upp­täckt det.”

Bil - - FRAMVAGNEN -

ut­stick i de ma­skin­dub­ba­de No­ki­an-däc­ken även i gum­mi­hand­lar­nas hyl­lor. Men än­då fusk. Som lö­na­de sig så länge ing­en upp­täck­te det. El­ler bryd­de sig. Bil­tid­ning­en Tek­ni­kens Värld som ock­så ut­sat­tes för fus­ket drog in sitt test det året, vi på Af­ton­bla­det ha­de tur, hit­ta­de en vec­ka med mi­nus­gra­der hos vår sam­ar­bets­part­ner Testworld up­pe i Iva­lo i nor­ra Fin­land fö­re pub­li­ce­ring och gjor­de blixt­snabbt om testet.

Ju­len 2004 skrev jag två långa ar­tik­lar, till­sam­mans tre si­dor, om den tys­ka däck­jät­tens Con­ti­nen­tals mer ut­stu­de­ra­de fusk.

Jag skrev om en spe­ci­ell av­del­ning på Con­ti­nen­tal i Han­no­ver som en­bart syss­la­de med att ta fram ”test­däck” till bil­tid­ning­ar­nas däck­tes­ter. För nu är vi långt från lil­la No­ki­ans näs­tan ama­tör­mäs­si­ga dub­but­sticks­fusk.

Con­ti­nen­tal gjor­de näm­li­gen in­te ba­ra ett en­da fusk­däck, ut­an skräd­dar­syd­de fusk­däc­ken till de oli­ka bil­tid­ning­ar­nas tes­ter. Pre­cis som när de skräd­dar­syr däck för ori­gi­nal­mon­te­ring till oli­ka bill­till­ver­ka­re. Vol­vo kanske vill ha ett sta­bilt däck med myc­ket kom­fort. BMW vill ha blixt­snabb styr­re­spons och våt­grepp. Sko­da kanske lång livs­längd.

På sam­ma sätt fick Af­ton­bla­det vin­ter­däck med myc­ket bra is­grepp, ef­tersom is­grep­pet är vik­tigt hos oss, me­dan and­ra tid­ning­ar som pri­o­ri­te­rar våt­grepp fick det och and­ra igen kanske fick li­te bätt­re grepp i slask, el­ler snö.

Fusk i den hög­re sko­lan. Från en till­ver­ka­re som vill vin­na till var­je pris.

Ris­ken att av­slö­jas? Här hand­lar det ju om en falsk pro­dukt som vän­der sig di­rekt till

ro­bert.col­lin@af­ton­bla­det.se jour­na­lis­ter, som ju bor­de va­ra de förs­ta att no­sa upp och av­slö­ja fus­ket. Som i var­je fall bor­de ha det som sin främs­ta in­stinkt. Men de om­sorgs­ful­la tys­kar­na ha­de en spe­ci­ell av­del­ning för att ta hand även om den frå­gan.

Så jag tac­ka­de ja, åk­te med på och skrev om den år­li­ga och all­tid li­ka över­då­di­ga jour­na­list­mut­re­san med nam­net ”San­ta Claus Event”, jul­tom­te­re­san.

2004 gick den till Zer­matt, en av Al­per­nas dy­ras­te tu­ristor­ter. Det var ve­te­ran­flyg­plan från and­ra världs­kri­get ge­nom alp­da­lar­na till Zer­matt och he­li­kop­ter där­i­från till Genè­ve när fes­ten var slut. Och god mat och släd­fär­der och ve­te­ran­tåg med lyx­re­stau­rang­vagn och väl­digt li­te prat om däck...

Skam­lö­sa mut­re­sor för att bin­da upp jour­na­lis­ter­na och kun­na fort­sät­ta med fus­ket.

I som­mar­däck­s­testet för ett par år se­dan lyf­te vi bort vin­nar­däc­ket från Pi­rel­li från testet. Vi ring­de den ita­li­ens­ka till­ver­ka­ren och sa att det ut­märk­ta grep­pet och de ex­tremt fi­na kö­re­gen­ska­per­na mås­te va­ra re­sul­ta­tet av ett med­ve­tet fusk.

Pi­rel­li er­kän­de att ”det bli­vit nå­got fel i pro­duk­tio­nen”.

När vi av­slö­ja­de No­ki­an för sam­ma typ av fusk år 2012 er­kän­des dä­re­mot inga oe­gent­lig­he­ter. In­te för­rän nu, allt­så. Med ny led­ning och ”ny kul­tur”.

Mej­la:

at­t­lä­sa et2004­går lav­slö­jand Con­ti­nen­ta

tbils­hem­si­da. Af­ton­bla­de ompå t.se/bil/col­lin/

af­ton­bla­de Läs­mer:www.

44260.ab ar­tic­le223

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.