Ä

Bil - - FRAMVAGNEN -

r man in­te till­räck­ligt bra kan man an­ting­en nöja sig med det. El­ler an­stränga sig li­te till. El­ler fus­ka.

Märk­ligt nog lig­ger fus­ket nä­ra till i det mänsk­li­ga psy­ket. En loc­kan­de gen­väg trots den up­pen­ba­ra ris­ken att bli avslöjad.

Se­nast i ra­den; den rys­ka ten­nisstjär­nan Maria Sja­rapo­va. Cy­klis­ten Lan­ce Armstrong kom­mer all­tid att bli ihåg­kom­men som Mäs­tar­nas Fus­ka­re. Det tog många år in­nan do­ping­kon­trol­lan­ter­na fick fast ho­nom.

Ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni på Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet av­slö­ja­des li­te snab­ba­re. Och ha­de av­slö­jats än­nu li­te snab­ba­re om in­te hans stjärn­sta­tus för­blin­dat hans kol­le­ger.

Mat­fusk om­sät­ter mil­jar­der var­je år. Fals­ka, och of­ta far­li­ga, lä­ke­me­del li­ka myc­ket.

Volks­wa­gens skul­le bli värl­dens störs­ta bil­till­ver­ka­re och den som först slog ige­nom i USA med re­na die­sel­mo­to­rer. Men ut­an fusk var det ju in­te möj­ligt. (Och visst är det väl lus­tigt att Sja­rapo­vas fy­ra stor­spon­so­rer över­gav hen­ne när fus­ket av­slö­ja­des, bland dem sport­bils­till­ver­ka­ren Porsche, som ju in­går i stor­fus­kan­de Vw-kon­cer­nen!)

Så var­för in­te fus­ka i Af­ton­bla­dets däck­tes­ter? Al­la vill ju va­ra ”Bäst i test”. The win­ner ta­kes it all.

I mars bri­se­ra­de skan­da­len i Fin­land. Hem­li­ga in­ter­na mejl av­slö­ja­de att No­ki­an för fy­ra år se­dan skic­kat pre­pa­re­ra­de däck till tid­ning­ar­nas däck­tes­ter. Ak­ti­en stört­dök och nye vd:n tog blixt­snabbt be­slu­tet att er­kän­na, ta­la om en då­lig fö­re­tagskul­tur och skyl­la allt på för­re vd:ns då­li­ga om­dö­me.

Jag har tes­tat däck i över tret­tio år. Och bå­de sett och av­slö­jat fusk när vi upp­täckt det.

Som när No­ki­an ha­de för sto­ra dub­but­stick på de däck vi fick till vå­ra vin­ter­tes­ter. Runt 1,5 mm, trots att la­gen sä­ger max 1,2 och de fles­ta däck i bu­ti­ken ha­de 0,8. Ett gans­ka harm­löst fusk kan man tyc­ka, det va­ri­e­ra­de en hel del i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.