Suvar

Bil - - TEST -

Om det har und­gått dig är det suvar som gäl­ler i Eu­ro­pa just nu. När ana­lys­fö­re­ta­get JATO sam­man­ställt 2015 års bil­för­sälj­ning fram­går det att suv-bi­lar­na har pas­se­rat så­väl B-seg­men­tet (typ Opel Cor­sa) och C-seg­men­tet som rym­mer bi­lar i stor­leks­klas­sen Volks­wa­gen Golf.

Störst ök­ning av al­la suvar ha­de de mel­lansto­ra och det är en kvin­tett av des­sa vi här ta­git oss an.

Den bäst säl­jan­de mel­lansto­ra su­ven är fak­tiskt Vol­vo XC60. Den är ock­så Volvos mest sål­da bil för till­fäl­let värl­den över. Så det är gi­vet den har en plats i start­fäl­tet, trots att den da­te­ras så långt till­ba­ka som 2008. En lyc­kad upp­da­te­ring 2014 har dock sett till att den fort­fa­ran­de är het. Men kon­kur­ren­sen hård­nar he­la ti­den. Startupp­ställ­ning­en i det­ta test ly­der: BMW X3 xdri­ve 20d, 190 hk, från 414 900 kr.

Hyun­dai San­ta Fe 2,2 D, 200 hk, från 429 000 kr.

Lex­us NX300H AWD, 197 hk, från 373 700 kr.

Mer­ce­des GLC 220d 4Ma­tic, 170 hk, från 408 900 kr.

Vol­vo XC60 D4 AWD, 190 hk, från 401 900 kr.

Samt­li­ga bi­lar har allt­så fyr­hjuls­drift och au­to­mat­lå­da. Och vi kan re­dan nu av­slö­ja att Mer­ce­des in­te alls har 170 häst­kraf­ter, ut­an 195!

På pap­per en väl­digt jämn match, men hur ser det ut i verk­lig­he­ten?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.