FAKTA: INFOTAINMENT

Bil - - TEST - BMW X3 Lex­us NX300H Vol­vo XC60

BMWS idri­ve som sit­ter som stan­dard i de fles­ta Bmw-mo­del­ler­na är lätt­han­ter­ligt och fun­ge­rar bra. Sy­ste­met styrs med en li­ten ratt bred­vid väx­el­väl­ja­ren och någ­ra få knap­par. Ef­ter någ­ra mil lär man sig vil­ka knap­par som sit­ter vart och då går sy­ste­met att sty­ra ut­an att ta upp så myc­ket fo­kus från vägen. På rat­ten kan man sty­ra enk­la funk­tio­ner så som mu­sik och by­ta in­for­ma­tion i dis­play­en vid mä­tar­na. Hyun­dai San­ta Fe Trots att Hyun­dai pre­sen­te­rar bi­len som Nya San­ta Fe känns bi­len li­te omo­dern. In­fo­tain­mentskär­men är en touch­skärm med små knap­par som krä­ver att blic­ken fo­ku­se­rar helt på skär­men. Det finns även någ­ra små knap­par som styr sy­ste­met. Gans­ka olo­giskt att hit­ta i me­ny­er­na. I dis­play­en vid mä­tar­na finns det en del in­ställ­ning­ar. Fle­ra knap­par sit­ter fram­för rat­ten vil­ket är dumt då de in­te syns när man kör ut­an man mås­te bö­ja sig ner.

Lex­us infotainment fun­ge­rar gans­ka bra men känns li­te gam­malt. Sy­ste­met styrs via en pek­plat­ta bred­vid väx­el­väl­ja­ren och två knap­par. En hel del till­vänj­ning krävs då me­ny­er­na in­te är li­ka lo­gis­ka som hos t ex BMW. Väl­digt likt Hyun­dai har Lex­us en me­ny med fli­kar och in­ställ­ning­ar vid mä­tar­na. Även Lex­us har en del knap­par bakom rat­ten som är svå­ra att se. Test­bi­len var ut­rus­tad med en he­ad-up som är tyd­lig och ba­ra vi­sar den in­fo man vill ha. Mer­ce­des har ett av de bäs­ta in­fo­tain­ment­sy­ste­men och GLC är stan­dard­ut­rus­tad med det­ta. Lik­som BMW styrs sy­ste­met med en li­ten ratt bred­vid väx­el­väl­ja­ren men här be­hövs inga knap­par alls. Det finns många me­ny­er och funk­tio­ner som krä­ver en del till­vänj­ning. Mer­ce­des har även väl­digt bra me­ny bland mä­tar­na som är lätt att han­te­ra där all in­for­ma­tion och en del in­ställ­ning­ar finns till­gäng­li­ga.

Vol­vo XC60 är in­ne på si­na sista år, nå­got som märks på in­si­dan. Knap­par­na är många, små och olo­giskt pla­ce­ra­de. Skär­men är gans­ka li­ten och me­ny­er­na är en rik­tig la­by­rint. Vol­vo har di­gi­ta­la mä­ta­re med in­ställ­nings­möj­lig­he­ter, men även des­sa är krång­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.