FÖR BILSKOJARE! Svensk­såld MÄTAR

Bil - - KONSUMENT - TEXT: MIKAEL STJER­NA

Svensk­såld bru­kar of­ta an­ses va­ra en sä­ker­het när det ska kö­pas bil på Bloc­ket. Men det blir in­te all­tid som man tror.

Ian­non­sen lå­ter bi­len som ett tryggt köpt. Volks­wa­gen Pas­sat 2.0 TDI 4Mo­tion. 11 800 mil och full ser­vice­bok. Fram­för allt är den ”svensk­såld” – den­na enk­la ut­fäs­tel­se som so­par bort al­la tvi­vel på att det skul­le va­ra nå­got fuf­fens i gör­ning­en. 170 000 kro­nor vill säl­ja­ren ha.

I an­non­sen står för­nam­net Adam som säl­ja­re. Ing­et ef­ter­namn. In­te hel­ler går det att se re­gi­stre­rings­num­ret på bil­den i an­non­sen.

Jag ring­er upp. Säl­ja­ren sva­rar att bi­len är kvar och i per­fekt skick. Inga ska­dor och full­stämp­lad ser­vice­bok. Vi be­stäm- mer att jag ska se på den da­gen ef­ter. Jag und­rar var han bor, men får ett und­vi­kan­de svar.

– Vi ses på Sta­toil-sta­tio­nen i Riss­ne i Sund­by­berg, sva­rar Adam.

In­te he­la san­ning­en

Näs­ta dag åker jag dit, gans­ka ny­fi­ken på vad Adam kom­mer att be­rät­ta. Jag vet näm­li­gen li­te mer om bi­len.

Jag vet att bi­len har ser­vats av Skogs­löfs Bil, en Volks­wa­gen-verk­stad i Kristi­ne­hamn, för tre må­na­der se­dan vid 18 000 mil. Jag vet att bi­len sål­des av äga­ren i Värm­land till Adam X för en vec­ka se­dan. Då var pri­set 133 000 kro­nor och bi­len ha­de gått 18 300 mil. Det­ta har säl­ja­ren be­kräf­tat. Jag vet ock­så att Adam X in­te re­gi­stre­ra­de bi­len på sig själv ut­an på Jac­que­li­ne Y.

Här kan det va­ra på sin plats att sä­ga att namn som fö­re­kom­mer i ar­ti­keln är på­hit­ta­de ef­tersom de in­blan­da­de var­ken har åta­lats el­ler dömts.

Sta­toil, Riss­ne. Jag kom­mer först till plat­sen men får ba­ra vän­ta någ­ra mi­nu­ter in­nan Adam kom­mer.

Bi­len ser fin ut. Vi bör­jar med att gå en run­da runt bi­len och sät­ter oss se­dan i ku­pén, Adam bakom rat­ten, och jag i pas­sa­ge­rar­sä­tet. Fo­to­graf Glenn Lind­berg, som har ta­git någ­ra bil­der med sin mo­bil­te­le­fon, sät­ter sig i bak­sä­tet.

– Bi­len har en Car­fax-rap­port, här har du den, bör­jar Adam.

Car­fax-rap­por­ten ser ren ut. Det finns inga ser­vice­jobb in­rap­por­te­ra­de, och ing­en bil­be­sikt­ning har rap­por­te­rat in nå­gon mä­tar­ställ­ning. Ett gam­malt re­gi­stre­rings­pap­per lig­ger kvar, den blå de­len, med man­nen i Värm­land som no­te­rad äga­re.

– Och här har du ser­vice­häf­tet, fort­sät­ter ”Adam”.

Jag blädd­rar i ser­vice­häf­tet med stämp­lar från Din Bil i Sö­der­täl­je, en auk­to­ri­se­rad Volks­wa­gen-verk­stad. Men li­te

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.