Och SKRUVAD

Bil - - KONSUMENT -

märk­ligt ser det ju ut. Det är näm­li­gen sam­ma hands­stil och pen­na vid al­la ser­vice­till­fäl­len. Jag vän­der mig till Adam och för­sö­ker pres­sa ho­nom.

– Hur kom­mer det sig att bi­len är ser­vad i Sö­der­täl­je när för­ra äga­ren bor i Värm­land? Och är det du som äger bi­len?

Adam tve­kar in­te en se­kund när han ska sva­ra.

– Han ha­de bil i tjäns­ten och job­ba­de myc­ket i Sö­der­täl­je, det var där­för den ser­va­des i Sö­der­täl­je. Och det där är gam­la re­gi­stre­rings­pap­per. Jag fick bi­len i in­byte när jag sål­de min Porsche, och har bi­lens re­gi­stre­rings­pap­per hem­ma. Du kan se dem om du vill. Den står på min sys­ter, sä­ger Adam.

Klar­språk

Vi pra­tar en stund till om bi­len. Se­dan tyc­ker jag att det är dags att ta­la klar­språk, och för­kla­rar att vi kom­mer från en bil­tid­ning.

– För­ra äga­ren sä­ger ju att den har gått 18 000 mil när han sål­de den, sä­ger jag.

– Om det är så ska jag kol­la upp det, Sä­ger Adam X.

– Du har in­te skru­vat mä­ta­ren?

– Jag har in­te gjort nå­got alls, den är ett in­byte. – Men du är väl Adam X? – Jag är in­te Adam X. – Vem är du då? – Det har in­te ni med att gö­ra. Till slut sä­ger han åt oss att gå ut ur bi­len.

Men det drö­jer ba­ra 20 mi­nu­ter in­nan vi blir upp­ring­da av Adam. Han ver­kar ha tänkt ige­nom

Här är Bloc­ket-an­non­sen på en Volks­wa­gen Pas­sat 2,0 TDI. Säl­ja­ren vill ha 170 000 kro­nor och på­står i an­non­sen att den gått un­der 12 000 mil. I själ­va ver­ket har bi­len rul­lat över 18 000 mil.

Re­por­ter Stjer­na ring­er och be­stäm­mer träff med mä­tarsko­ja­ren som vill ses på en Sta­toil-mack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.