Å

Bil - - PROVKÖRT -

r 2020 ska Volks­wa­gen ha en suv i var­je seg­ment, räk­na där­för med att Tiguan kom­mer att få bå­de små och stör­re sys­kon de när­mas­te åren. Det­ta är den främs­ta för­de­len med att an­vän­da flex­ib­la bygg­lös­ning­ar. Nya Tiguan in­tro­du­ce­ras hos Volks­wa­gen-hand­lar­na i april/maj men re­dan nu har vi prov­kört bi­len vint­rigt och snö­rikt på ”hem­ma­plan” i Lapp­land.

Man kän­ner igen myc­ket av se­nas­te Golf och Pas­sat i nya Tiguan, skam vo­re an­nars. Jäm­fört med den ut­gå­en­de Tiguan (in­tern­kod 5N1) har nya mo­del­len bli­vit bå­de bre­da­re (+30 mm), läng­re (+60 mm) men sam­ti­digt läg­re (-33 mm). Hjul­ba­sen är för­längd med 77 mm och mark­fri­gång­en är nu höga 200 mm (+11 mm). De svull­na och till­plat­ta­de for­mer­na ger Tiguan ett mo­get in­tryck, om än nå­got av­mätt för­ut­säg­bart. Si­do­par­ti­et och bak­de­len är di­stink­ta me­dan fron­ten kan te sig nå­got över­las­tad och tung ut i vis­sa vinklar. En viss bred­käf­tig­het i gril­len är ett mar­kant in­slag. Men ma­jo­ri­te­ten av de få pas­se­ran­de åskå­dar­na i lapp­länds­ka Ar­vid­sjaurstrak­ten an­ser att bi­len ser pryd­lig och kor­rekt ut. Pre­cis som är fal­let med de all­ra fles­ta Vw-pro­duk­ter för till­fäl­let.

På vin­ter­väg

Kör­för­hål­lan­de­na för den­na all­ra förs­ta prov­kör­ning av Volks­wa­gen Tiguan kun­de in­te va­rit bätt­re. Vind­stil­la, mi­nus 20 gra­der, sol­sken och mil­tals med här­ligt fros­ti­ga lands­vä­gar kring bil­testar­pa­ra­di­set Ar­vid­sjaur. Jag mö­ter bå­de ka­mou­fle­ra­de Mer­ce­des och Ma­se­ra­ti som är ute på hem­lig te­strun­da men mitt fo­kus lig­ger den­na dag en­bart på nya Tiguan. Det är näm­li­gen en hel del att häm­ta in.

Ut­om­lands finns Tiguan med en­bart fram­hjuls­drift men Volks­wa­gen Sve­ri­ge gör klokt i att er­bju­da bi­len en­dast med fyr­hjuls­drift 4Mo­tion. Sy­ste­met är Borg­war­ners Haldex­sy­stem ge­ne­ra­tion fem, som in­ne­bär snabb över­fö­ring av driv­kraf­ter till ba­kax­eln. En ny­het för nya Tiguan är Acti­ve Con­trol kör­pro­gram som ak­ti­ve­ras via ett vred på mitt­kon­so­len. On­ro­ad, Snow, Off­ro­ad och In­di­vi­du­al är de fy­ra lä­ge­na där det sista tillå-

Volks­wa­gen Sve­ri­ge gör klokt i att er­bju­da bi­len en­dast med fyr­hjuls­drift 4Mo­tion.

Fyr­hjuls­drif­ten är upp­da­te­rad med bland an­nat kör­pro­gram­met Acti­ve Con­trol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.