ITA­LI­ENSK NYHETSTORKA

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: PETER KLEMENSBERGER FOTO: AL­FA RO­MEO

Ef­ter sex år för Al­fa Ro­meo Giulietta en väl­be­höv­lig an­sikts­lyft­ning. Dessvär­re lik­nar lyf­tet mer av svep­ning med en puts­duk.

Giulietta de­bu­te­ra­de 2010 och sik­ta­de på att bli mar­kands­le­dan­de. För­sälj­ning­en för 2011 blev för­vis­so när­ma­re 79 000 ex­em­plar men 2015 var siff­ror­na ne­re på näs­tan hälf­ten. Där­för får mo­del­len en upp­ryck­ning för att hål­la jäm­na steg med om­värl­den. Det är ing­en hemlighet att ti­di­ga­re nämn­da Gi­u­lia är Al­fas väg ut ur si­tu­a­tio­nen. Bjar­ne Pe­ter­sen på FCA Nor­den be­rät­tar att Gi­u­li­as platt­form på sikt ska ge sex nya mo­del­ler och att kon­struk­tö­rer­na ska job­ba som ett obe­ro­en­de team med sik­tet in­ställt på pre­mi­um­tys­kar.

Men på da­gens me­ny står en milt ­fa­ce­lif­tad Giulietta. Gril­len och stöt­fång­a­re har nytt stuk för att på­min­na om Gi­u­lia. Även lo­go­ty­per och em­blem gör sam­ma re­sa. Ut­bu­det av ku­lö­rer och fäl­gar ut­ö­kas men mo­dell­ver­sio­nen be­grän­sar sig till tre: Giulietta, Su­per och Ve­lo­ce. En ny die­sel­mo­tor på 120 häst­kraf­ter kom­plet­te­rar ut­bu­det, den är dock in­te ak­tu­ell för Sve­ri­ge. In­fo­tai­ment­sy­ste­met Ucon­nect får nya tillägg vil­ket ger möj­lig­het till bland an­nat stream­ning­tjäns­ter.

Kul att ja­ga ti­der

Ex­klu­sivt för Al­fa Ro­meo är funk­tio­ner som ger en mängd da­ta rö­ran­de fart, kon­sum­tion och g-kraf­ter med me­ra. På test­ba­nan i Ba­loc­co är det rik­tigt kul att tän­ja på siff­ror­na men fak­tum är att Giulietta re­dan ut­an ny­he­ten är en fin kör­ma­skin även om var­ken styr­ning el­ler dub­bel­kopp­lings­lå­dan TCT är mark­na­dens vas­sas­te. Dna-knap­pen som ju­ste­rar bi­lens upp­trä­dan­de är dock fort­fa­ran­de kanske mark­na­dens vet­ti­gas­te.

For­men tyc­ker jag fun­kar än och minns att bak­lam­por­nas de­sign bil­da­de sko­la. Grep­pet med ho­ri­son­tellt ut­sträckt in­stru­ment­brä­da är på mo­det igen.

Mär­kets di­lem­ma och styr­ka är dess obe­ro­en­de. Att väl­ja Al­fa är ett med­ve­tet val och i Gi­u­li­et­tas fall väl­jer du bort ut­rym­me för bak­sä­tes­pas­sa­ge­ra­re och nö­jer dig med en ”gam­mal” bil.

Upp­da­te­ra­de Giulietta kom­mer till Sve­ri­ge i april/maj. Pri­ser­na be­räk­nas lan­da på mel­lan 215 000 kro­nor (1,4 ben­sin, 120 hk) och 300 000 kro­nor (1750 240 hk) och kom­mer en­dast i Su­per-ut­fö­ran­de ut­om den sist­nämn­da som ba­ra finns som Ve­lo­ce. ”Stor­säl­ja­ren” blir ben­si­na­ren i spal­ten här bred­vid och en 2-li­ters die­sel på 170 häst­kraf­ter 250 000 kro­nor.

Ben­sin. 4-cyl, 1,4 li­ter, tur­bo. 170 hk (125 kw) vid 5 500 r/min, 230 Nm vid 2 250 r/min.

0,49 l/mil (bl). 214 g/km. 218 km/h. 0–100 km/h på 7,7 s.

435/180/146 cm. 1 305 kg. 505 kg.

GIULIETTA 1,4 TB

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.