Putsad stjärn­krys­sa­re

Bil - - PROVKÖRT -

Mer­ce­des har sli­pat på sin di­a­mant CLS Shoo­ting Bra­ke. Fa­ce­lif­tet är in­te sär­skilt om­fat­tan­de men den har bland an­nat fått nya strål­kas­ta­re.

CLS Shoo­ting ­Bra­ke till­hör en av de bil­klas­ser­na som in­te ex­i­ste­ra­de för 10 år se­dan. Den har hel­ler ing­et rik­tigt syf­te. Den är läng­re än en van­lig C-klass kom­bi men har mind­re last­vo­lym (590-1 550 li­ter) på grund av den långa slut­tan­de och oprak­tis­ka ba­ga­geluc­kan. Vis­sa tyc­ker den är su­persnygg och and­ra tyc­ker den är gro­tesk. CLS Shoo­ting Bra­ke är allt­så en bland­ning av en van­lig kom­bi och en lyx­cou­pé, det är en lyx­ig kom­bi­cou­pé. Tyd­li­gen finns det en till­räck­ligt stor mark­nad som gör det lönt att upp­da­te­ra CLS Shoo­ting Bra­ke.

En för­armil­jö ut­ö­ver det van­li­ga med många knap­par och fi­nes­ser.

CLS 400 Shoo­ting Bra­ke har ett kax­igt och ex­klu­sivt ut­se­en­de. När jag par­ke­ra­de ut­an­för min lä­gen­het i ut­kan­ten av Stock­holm fick jag ett tyd­ligt be­sked på att bi­len ser dyr ut, när jag gick ur bi­len kom det fram en man som frå­ga­de om jag in­te bod­de i ett slott när jag ha­de råd med den bi­len. Och visst är uppmärksamhet och kom­pli­mang­er värt en del.

Star­tar på 553 000 kro­nor

CLS 400 med fyr­hjuls­drift kos­tar 662 000 kro­nor, då får du en V6-ben­si­na­re på 333 hk som in­te helt för­vå­nan­de går mer än till­räck­ligt. Dess­utom in­går Mer­ce­des 7-väx­la­de au­to­mat­lå­da. Tyc­ker du 333 hk är li­te då­ligt kan du be­ta­la 1,3 mil­jo­ner för AMG S-va­ri­an­ten och fyr­hjuls­drift, då får du 585 hk. Bil­li­gas­te va­ri­an­ten är mins­ta die­seln på 2,1 li­ter som ger 170 hk och kos­tar ”ba­ra” 553 000 kro­nor.

Men ald­rig förr har jag åkt en li­ka be­kväm bil som den­na, än­då är den in­te trå­kig att kö­ra. Styr­ning­en är in­spi­re­ran­de, mo­torn har bra med kraft och väx­lings­padd­lar­na sva­rar bra i sport­lä­get. Un­der test­sträc­kan Stock­holm till Fal­ken­berg är CLS rätt bil för job­bet, och in­te ba­ra just den sträc­kan men att kö­ra mer än 50 mil en­kel­re­sa är ing­et pro­blem. CLS 400 har allt man be­hö­ver för lång­fär­den bland an­nat grymt skö­na sto­lar med mas­sage (till­val), stark mo­tor och tyst cou­pé.

Den störs­ta ny­he­ten med nya fa­ce­lif­ta­de CLS är Mer­ce­des nya ad­ap­ti­va Led-strål­kas­ta­re, Mul­ti­beam LED som är helt ny­ut­veck­la­de strål­kas­ta­re till CLS. De nya strål­kas­tar­na har 24 lys­dio­der och räk­nar ut det op­ti­ma­la ljusmönst­ret 100 gång­er per se­kund. 662 000 kro­nor.

Ben­sin. 6-cyl, 3,5 li­ter, dub­bel­tur­bo. 333 hk (245 kw) vid 5 250-6 000 r/min, 480 Nm vid 1 200–4 000 r/min.

0,75 l/mil (bl). 175 g/km. 250 km/h. 0–100 km/h på 5,4 s.

495/188/142 cm. 1 845 kg. 525 kg.

CLS 400 SHOO­TING BRA­KE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.