Välj rätt Som­mar­däck

Bil - - KONSUMENT - TEXT: FOTO:

Sto­ra hjul är var­dags­mat se­dan länge, men har verk­li­gen däc­k­in­du­strin hängt med och ut­veck­lat däc­ken till­räck­ligt? Vil­ka däck kan kom­bi­ne­ra bra grepp med lik­vär­dig kom­fort? Vi tes­tar 225/45 R17, den van­li­gas­te till­be­hörs­di­men­sio­nen. För att kryd­da an­rätt­ning­en har vi köpt in de ab­so­lut bil­li­gas­te däc­ken på mark­na­den.

ALINUS PRÖJTZ GLENN LIND­BERG

tt kal­la 225/45 R17 för ex­o­tisk låg­pro­fil hör histo­ri­en till. Sna­ra­re så får du des­sa ut­an att be om det vid förs­ta bäs­ta pa­ket som du väl­jer till din nya bil. Sto­ra hjul på nya bi­lar är knap­past nå­gon ny­het och san­ning­en är den att vår tes­ta­de di­men­sion 225/45 R17 of­ta är den förs­ta till­be­hörs­di­men­sio­nen som finns till­gäng­lig. Långt ner i Golf­klas­sen märks just den­na di­men­sion som för­bluf­fan­de van­lig och just där­för har vi till årets sommardäcktest valt att kli­va ifrån vår van­li­ga test­di­men­sion 205/55 R16. För­u­tom att det är kul att gö­ra nå­got nytt, så finns det även and­ra tungt vägan­de ar­gu­ment för det­ta byte.

För det förs­ta så mär­ker vi of­ta att med stör­re hjul så föl­jer det med däck som kanske in­te rik­tigt är an­pas­sa­de för den ty­pen av kör­ning som bi­len kom­mer att an­vän­das till. För var­för ska du kö­pa su­persport­däck till din var­dags­bil om du ba­ra kör fram och till­ba­ka till job­bet?

Men ibland blir det fal­let då många stör­re di­men­sio­ner ba­ra finns till­gäng­li­ga i just sportut­fö­ran­de. Hår­da­re med mer ljud och bätt­re grepp – visst lå­ter det li­te skevt för att åka fram och till­ba­ka till job­bet med?

Gi­vet­vis är san­ning­en in­te svart el­ler vit, och det är där­för vi tes­tar. Vil­ket av de tolv däc­ken lyc­kas kom­bi­ne­ra grepp, kom­fort och rull­mot­stånd på bäs­ta sätt? Är det nå­got däck som stic­ker ut, el­ler ham­nar al­la i sam­ma fål­la?

För att kryd­da an­rätt­ning­en än­nu mer så har vi köpt in de ab­so­lut bil­li­gas­te däc­ken (när testet på­bör­ja­des ska tilläg­gas) som mark­na­den kun­de er­bju­da för att se hur bra el­ler då­li­ga de egent­li­gen är. I sam­band med att fälg­stor­le­ken går upp och pro­fi­len går ner så går dessvär­re även pri­set för däc­ken upp. Det­ta får till följd att mark­na­den för rik­tigt bil­li­ga al­ter­na­tiv blir stör­re, men vi sä­ger det re­dan nu. De där svar­ta, run­da sa­ker­na som rul­lar mot as­fal­ten är den en­da kontakten med verk­lig­he­ten som du har när du sit­ter i bi­len. Så var ald­rig dumsnål när du kö­per däck, sat­sa på säk­ra egen­ska­per med bra grepp. Även om det är en trå­kig ut­gift. Om det står att fin­na bra grepp även hos mark­na­dens bil­li­gas­te al­ter­na­tiv åter­står att se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.