1. Broms­prov

Bil - - KONSUMENT - Däck

Var­för kö­pa ett däck som in­te stan­nar på kor­tast möj­li­ga sträc­ka?

Som bruk­ligt så öpp­nar vi som­mar­däck­testet med den en­skilt vik­ti­gas­te egen­ska­pen – broms­pre­stan­da. Att kun­na stan­na i tid kan in­ne­bä­ra skill­na­den mel­lan liv och död, bå­de för dig som kör bi­len och för di­na med­tra­fi­kan­ter.

Tyc­ker du att det lå­ter hög­tra­van­de? Kanske än­nu mer i lju­set av att det ”ba­ra” skil­jer runt 4,5 me­ter mel­lan bäst och sämst brom­san­de däc­ket på torr as­falt. Det rör ju sig ba­ra om en billängd.

Det­ta är för­vis­so san­ning, men kom ihåg föl­jan­de. Det en­da som skil­jer mel­lan re­sul­ta­ten är däc­kens för­må­ga att ta ner has­tig­he­ten. Bi­len är den­sam­ma lik­som un­der­la­get, fö­ra­ren och al­la ytt­re för­ut­sätt­ning­ar såsom tem­pe­ra­tur och vind. Då blir skill­na­den desto mer tyd­lig. Var­för ska Kum­ho be­hö­va 4,45 me­ter läng­re broms­sträc­ka från 100 km/h på torrt än Dun­lop? Och var­för ska du kö­pa ett däck som in­te kan stan­na på kor­tast möj­li­ga sträc­ka?

Svå­ra frå­gor att sva­ra på, för du ska in­te pri­o­ri­te­ra bort broms­pre­stan­da. Vad vi dess­utom kan sä­ga är att de tre däc­ken Dun­lop, Con­ti­nen­tal och Goody­e­ar lig­ger till­sam­mans i topp på torrt un­der­lag. När vi räk­nar in pre­stan­da på vått, där Con­ti­nen­tal till­sam­mans med No­ki­an och Yo­ko­ha­ma vi­sar sig ha en li­ten för­del, så går det trots allt in­te att skil­ja Dun­lop och Con­ti­nen­tal åt. De de­lar på gren­se­gern. Ext­ra po­si­tivt är att Yo­ko­ha­ma vi­sar upp så bra pre­stan­da på vått, nå­got som mär­ket ald­rig ti­di­ga­re gjort i vå­ra tes­ter.

Sam­man­ta­get så kla­rar sig ki­ne­sis­ka låg­pris­däc­ket Sai­lun ab­so­lut sämst och vi av­rå­der re­dan nu från köp. Näst sämst på torrt och sämst på vått byg­ger ing­et för­tro­en­de över hu­vud ta­get. Testets and­ra låg­pri­sal­ter­na­tiv, in­dis­ka Apol­lo, le­ve­re­rar två me­di­ok­ra re­sul­tat. Till­räck­ligt bra för att re­kom­men­de­ra för den pris­med­vet­ne? Vi får väl se hur det kla­rar sig i res­ten av testet. Con­ti­nen­tal Dun­lop Goody­e­ar No­ki­an Pi­rel­li Miche­lin Yo­ko­ha­ma Bridgesto­ne Apol­lo Kum­ho Gisla­ved Sai­lun 9 10 9 7 7 8 5 7 6 4 5 5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.