2. Vat­ten­pla­ning

Bil - - KONSUMENT -

Und­rens tid är in­te för­bi, vil­ket re­sul­ta­ten från vat­ten­pla­nings­tes­ter­na tyd­ligt in­di­ke­rar då ett av de ab­so­lut bil­li­gas­te däc­ken på mark­na­den är bäst. In­di­en-till­ver­ka­de Apol­lo Aspi­re 4G gör just det­ta, det kla­rar vat­ten­pla­nings­tes­ter­na bäst av al­la – bätt­re än al­la pre­mi­um­till­ver­kar­na. Det ska sä­gas att mar­gi­na­len till två­an Con­ti­nen­tal Con­tis­portcon­tact 5 är näst in­till obe­fint­lig, men det rå­der inga tvi­vel om att Apol­lo-däc­ket kla­rar vat­ten­pla­ning rik­tigt bra.

Sam­ti­digt så pla­ce­rar sig testets and­ra låg­pris­däck, ki­ne­sis­ka Sai­lun Atrez­zo ZS+, i and­ra än­den av re­sul­tat­lis­tan. Det pre­ste­rar långt säm­re än Apol­lo, Sai­lun bör­jar vat­ten­pla­na vid drygt 10 km/h läg­re has­tig­het och det är där­med rik­tigt då­ligt.

To­talt vi­sar sig de fles­ta däc­ken, tio av tolv, pre­ste­ra på en lik­vär­dig ni­vå som Apol­lo Aspi­re 4G. Skill­na­den mel­lan förs­ta – och ti­on­de­pla­ce­ra­de däc­ken är ba­ra två km/h och ste­get mel­lan ettan och två­an är för­svin­nan­de li­ten, ba­ra 0,3 km/h. Vil­ket i sam­man­hang­et är just ingen­ting.

Apol­los in­sats väc­ker en för­hopp­ning om att det ska pre­ste­ra bra även vid väge­gen­skaps­tes­ter på våt ba­na. För om det skul­le lyc­kas bra även där så finns det en god chans att vi har en rik­tigt vet­tig upp­stic­ka­re från bud­get­seg­men­tet av mark­na­den med i testet. En bil­lig och po­si­tiv över­rask­ning.

Sai­lun bör­jar vat­ten­pla­na vid 10 km/h läg­re has­tig­het än Apol­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.