4. Un­dan­ma­nö­ver

Bil - - KONSUMENT -

Jämnt skägg, så skul­le man kun­na sam­man­fat­ta re­sul­ta­ten från un­dan­ma­nö­ver­testet. För­vis­so finns där en ut­ta­lad sprid­ning mel­lan de bäs­ta och säms­ta, men to­talt sett är grepp­ni­vån på en syn­ner­li­gen hög ni­vå. Så då bor­de al­la va­ra ung­e­fär li­ka bra?

Rik­tigt så en­kelt är det in­te och när re­sul­ta­ten skär­skå­das så fram­står desto stör­re skillnader mel­lan däc­ken. Bäst pre­ste­ran­de är Goody­e­ar Ef­fi­ci­ent­grip Per­for­man­ce med si­na 81 km/h, ett myc­ket bra re­sul­tat. Kom ihåg att det­ta un­dan­ma­nö­ver­test skil­jer sig ra­di­kalt gente­mot un­dan­ma­nö­ver­testet som in­går i Tek­ni­kens Världs nor­ma­la bil­testar­verk­sam­het, då vi här kör ut­an last och pas­sa­ge­ra­re samt med däck­tryck där­ef­ter.

Goody­e­ar lyc­kas kom­bi­ne­ra yt­terst bra grepp och skar­pa re­ak­tio­ner med ett tryggt och flex­i­belt upp­trä­dan­de. En­kelt ut­tryckt så går bi­len dit vi vill även vid max be­last­ning ut­an att fö­ra­ren drab­bas av otäc­ka över­rask­ning­ar.

Sai­lun pre­ste­rar sämst i testet med si­na 76 km/h och test­fö­ra­ren rap­por­te­rar om ett segt be­te­en­de där styr­ning­en drab­bas sär­skilt myc­ket – däc­ket sva­rar syn­ner­li­gen då­ligt när fö­ra­ren vri­der på rat­ten. Fram­vagns­grep­pet är klart säm­re, däc­ket ha­sar i sid­led i stäl­let för att som bland an­nat Goody­e­ar bi­ta sig fast.

Det vi ser tyd­ligt är att låg­bud­get­däc­ken pre­ste­rar ett opre­cist upp­trä­dan­de, Apol­lo kla­rar 77 km/h på ung­e­fär sam­ma sätt som Sai­lun. Po­si­tivt är att ing­et däck i testet tap­par bak­vagns­fäs­tet, allt­så inga sladd­ten­den­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.