3. Vå­ta vägar

Bil - - KONSUMENT - Däck

För­hopp­ning­ar­na när vi åker ut på den vå­ta ba­nan är sto­ra och det är fak­tiskt låg­bud­get­däc­ket Apol­lo som har byggt upp den för­hopp­ning­en ge­nom att kla­ra broms­ning­en på våt ba­na hyf­sat bra samt ge­nom att va­ra bäst vid vat­ten­pla­ning. Om det in­dis­ka däc­ket även kan pre­ste­ra runt den vå­ta ba­nan så finns al­la möj­lig­he­ter i värl­den att vi har hit­tat ett bil­ligt däck som går mot ström­men och le­ve­re­rar mer än vad det bor­de. Men vi ska hål­la er på hals­ter en aning först.

Bäs­ta däc­ken he­ter Con­ti­nen­tal Con­tis­portcon­tact 5 och Pi­rel­li P ZE­RO, de är i en klass för sig själ­va. De lyc­kas med konst­styc­ket att le­ve­re­ra bå­de skär­pa och ett ba­lan­se­rat upp­trä­dan­de med myc­ket grepp – nå­got som är ex­tremt svårt att lyc­kas med. Men des­sa bäg­ge kla­rar det och det är ba­ra att gra­tu­le­ra. Även No­ki­an och i viss mån Miche­lin lyc­kas pre­ste­ra rik­tigt bra re­sul­tat, men då den to­ta­la grepp­ni­vån in­te är li­ka bra som hos däc­ken i top­pen så hal­kar de ef­ter en aning.

Så hur gick det för Apol­lo? Det pla­ce­ra­de sig sist av al­la. Det var långt ifrån lång­sam­mast, men det upp­vi­sar ett be­te­en­de som ing­et däck nå­gon­sin får gö­ra – det är kraf­tigt sladd­be­nä­get. Så trots att vi tes­tar med an­tisladd­sy­stem ak­tivt så kas­tar bi­len ut i svår­kon­trol­le­ra­de slad­dar som sät­ter även den mest ru­ti­ne­ra­de test­fö­ra­re i svå­ra si­tu­a­tio­ner. Och då det var en­da däc­ket i testet som upp­träd­de på det­ta av­sky­vär­da vis så var det en en­kel ma­nö­ver att pla­ce­ra det sist i det här del­testet. Und­vik Apol­lo!

Apol­lo gick från bäst till sämst.

Con­ti­nen­tal Pi­rel­li No­ki­an Miche­lin Dun­lop Goody­e­ar Yo­ko­ha­ma Bridgesto­ne Gisla­ved Kum­ho Sai­lun Apol­lo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.