6. Bräns­le­för­bruk­ning

Bil - - KONSUMENT - Däck li­ter/mil Po­äng

225/45 R17 är ge­ne­rellt sett en mer bräns­lekrä­van­de di­men­sion än nor­ma­la stan­dard­di­men­sio­nen 205/55 R16.

Sam­ti­digt ska vi sä­ga att skill­na­der­na mel­lan test­däc­ken var mind­re än nor­malt. Det bru­kar skil­ja 7-8 pro­cent i driv­me­dels-åt­gång mel­lan de bäs­ta och säms­ta däc­ken, men här stan­nar skill­na­den vid ba­ra fem pro­cent. Just där­för har vi in­te ut­nytt­jat de lägs­ta be­ty­gen i ska­lan, helt en­kelt då vi in­te an­ser skill­na­den va­ra till­räck­ligt stor.

Dun­lop över­ty­gar än­nu en gång och går snå­last av al­la. El­ler, rät­ta­re sagt, det rul­lar lät­tast av al­la. Just den­na egen­skap har va­rit en het po­ta­tis in­om däc­k­in­du­strin un­der de se­nas­te tio åren. När kra­ven höjts på bil­till­ver­kar­na att sän­ka bräns­le­för­bruk­ning­en så har de i sin tur ställt krav på däck­till­ver­kar­na om att sän­ka rull­mot­stån­det. Nå­got som allt­så Dun­lop lyc­kas bäst med. No­ki­an har gjort sig kän­da med si­na lätt­rul­lan­de vin­ter­däck.

Skill­na­den gente­mot testets mest tung­rul­lan­de däck, Apol­lo och Bridgesto­ne, är ung­e­fär fem pro­cent. El­ler 0,0309 li­ter mer bräns­le per mil en­ligt kör­ning­en som testet byg­ger på. Sett över 2 000 mils kör­sträc­ka så mot­sva­rar det­ta 61,8 l mer bräns­le till en kost­nad av 830 kr (13,44 kr/li­ter 95 ok­tan).

Vi­da­re så mås­te vi po­äng­te­ra vik­ten av rätt ring­tryck i däc­ken, vil­ket är ett krav för att däc­ken ska pre­ste­ra på sin topp, sli­tas rätt samt rul­la med rätt mot­stånd. Vid ett ti­di­ga­re test med ett Miche­lin Ener­gy Sa­ver-däck i stor­lek 195/65 R15 blev skill­na­den i driv­me­delsåt­gång en­ligt föl­jan­de sett över 2 000 mils kör­sträc­ka där 2,0 är det re­kom­men­de­ra­de ring­tryc­ket som ska föl­jas: 2,8 bar: 22 li­ter läg­re för­bruk­ning. 2,0 bar: +/-0. 1,5 bar: 30 li­ter hög­re för­bruk­ning.

Dun­lop över­ty­gar än­nu en gång och går snå­last av al­la.

Dun­lop Goody­e­ar Miche­lin Yo­ko­ha­ma Gisla­ved Sai­lun No­ki­an Kum­ho Pi­rel­li Con­ti­nen­tal Apol­lo Bridgesto­ne 0,5643 0,5695 0,5708 0,5721 0,5741 0,5767 0,5821 0,5862 0,5896 0,5903 0,5952 0,5952 10 9 9 8 7 7 6 5 4 4 3 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.