5. Kom­fort

Bil - - KONSUMENT - Däck

Bra kom­fort kom­bi­ne­rad med låg pro­fil bru­kar ald­rig fun­ge­ra sär­skilt bra, nå­got vi sett fle­ra gång­er om vid ti­di­ga­re till­fäl­len. Vil­ket egent­li­gen in­te är så kons­tigt, med en hög­re däck­si­da så bru­kar bland an­nat bätt­re stöt­kom­fort kom­ma au­to­ma­tiskt.

Vår tes­ta­de di­men­sion 225/45 R17 klas­sas som låg­pro­fil och myc­ket rik­tigt så är däck­si­dan hos test­däc­ken in­te sär­skilt hög. Sam­ti­digt så är just den­na di­men­sion ex­tremt van­lig och den blir ba­ra van­li­ga­re, of­ta är det den förs­ta till­be­hörs­di­men­sio­nen när man kö­per en ny bil i dag. Med and­ra ord säljs det mäng­der av 225/45 R17, vil­ket i sin tur in­ne­bär fi­nan­si­el­la musk­ler till­ba­ka till till­ver­kar­na och yt­ter­li­ga­re möj­lig­he­ter att ut­veck­la kom­for­ten i däc­ken…

Testre­sul­ta­tet vi­sar tyd­ligt att Con­ti­nen­tal har gjort läx­an bäst, de­ras Con­tis­portcon­tact 5 pre­ste­rar med fin mar­gi­nal testets bäs­ta kom­fort. Däc­ket är tyst, det han­te­rar vägens ojämn­he­ter bra och det ger bi­len en be­hag­lig rikt­nings­sta­bi­li­tet som gör lång­fär­den mer av­slapp­nad. Bra rakt ige­nom med and­ra ord och ett stort steg fram­åt för Con­ti­nen­tal som ti­di­ga­re om åren haft svå­ra­re att kom­bi­ne­ra bra vägupp­trä­dan­de med en mju­ka­re gång.

För­ra årets testvin­na­re (i di­men­sion 205/55 R16) Goody­e­ar Ef­fi­ci­ent­grip Per­for­man­ce fort­sät­ter att över­ty­ga. För­vis­so lå­ter det mer än Con­ti­nen­tal, men i öv­rigt pre­ste­rar det på en lik­vär­dig ni­vå. Gisla­ved och Yo­ko­ha­ma ploc­kar fram­skjut­na pla­ce­ring­ar ge­nom att le­ve­re­ra bra stöt­kom­fort samt ljud­ni­vå i pa­ri­tet med Con­ti­nen­tal. Dä­re­mot tap­par de i rikt­nings­sta­bi­li­tet, bi­len går in­te rakt och fö­ra­ren får sit­ta och pas­sa med rat­ten. Det är ing­et stort pro­blem för des­sa två, men det märks en tyd­lig skill­nad gente­mot testets bäs­ta däck.

I and­ra än­den av re­sul­tat­lis­tan hit­tar vi Apol­lo som egent­li­gen in­te har någ­ra ljus­punk­ter alls att bju­da på. Det är in­te rikt­nings­sta­bilt, det lå­ter myc­ket och det har otro­ligt svårt att han­te­ra vägens ojämn­he­ter. Där Con­ti­nen­tal pas­se­rar över ojämn­he­ter­na med av­väg­da dämp­ning­ar, där slår Apol­lo hårt. Con­ti­nen­tal Goody­e­ar Gisla­ved Yo­ko­ha­ma Miche­lin Bridgesto­ne Kum­ho Dun­lop Sai­lun Pi­rel­li No­ki­an Apol­lo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.