Även­ty­rar

Bil - - MOTORCYKEL - TEXT: FOTO: Grund­pris: Mo­tor: Tankvo­lym: Topp­fart: Ac­ce­le­ra­tion: Sitt­höjd: Vikt:

DJOHAN AHLBERG

HON­DA

et är kväll och mörkt då jag får förs­ta till­fäl­le att stif­ta be­kant­skap med nya CRF1000L Afri­ca Twin, och det blir en kor­ta­re sväng på bå­de as­falt och grus­väg. Då får jag möj­lig­het att ta del av mo­tor­cy­kelns fö­re­döm­li­ga be­lys­ning, vars Led-ljus ger en be­tyd­ligt bätt­re sikt än hos många and­ra mo­tor­cyklar.

Ef­ter fru­kost föl­jan­de dag är det dags att häl­sa på so­len och sma­ka li­te mer på vad Afri­ca Twin har att er­bju­da när det kom­mer till mer om­fat­tan­de off­ro­ad­kör­ning. In­led­nings­vis be­står kör­ning­en av grus­vägs- kör­ning var­vat med en­du­ro­lik­nan­de kör­ning på un­der­ba­ra skogs­sti­gar. Kör­ning­en var­vas även med någ­ra kor­ta­re sväng­ar på as­fal­te­rad lands­väg.

Kraf­ten stryps

Förs­ta in­tryc­ket fick jag till viss del re­dan un­der kväl­len fö­re, men det är först nu som jag verk­li­gen får kän­na på ”Af­fen” på rik­tigt. Jag star­tar med HSTC ak­ti­ve­rat, och det i högs­ta, mest käns­li­ga lä­get. Det här be­ty­der att vrid­mo­men­tet som le­ve­re­ras ut till bak­hju­let och vi­da­re ut till däc­ket är be­grän­sat, och så snart det au­to­ma­tis­ka sy­ste­met kän­ner av mins­ta lil­la has­tig­hets­skill­nad mel­lan fram och bak­hjul stryps mo­tor­kraf­ten. Nå­got som bå­de känns och ge­nom ett lä­te som på­min­ner om när varv­tals­stop­pet kli­ver in.

Smi­dig ut­an­för vägen

Att bra­ka om­kring vid si­dan om vägen med en mo­tor­cy­kel som vägen en bit över 200 ki­lo­gram kanske in­te lå­ter sär­skilt loc­kan­de. Men fak­tum är att det in­te alls är nå­gon ”strids­vagns­käns­la” över att ut- fö­ra rik­tig off­ro­ad­kör­ning med den­na ma­skin. Un­der årens lopp har jag kört tu­sen­tals mil bakom sty­ret på al­le­han­da så kal­la­de off­ro­ad- och även­tyrs­ma­ski­ner. CRF1000L Afri­ca Twin är en mo­dell som kom­mer högt upp på rak­nings­lis­tan över sto­ra även­tyrs­ma­ski­ner som verk­li­gen kan an­vän­das även för se­ri­ös off­ro­ad­kör­ning. Och det med ett stort brett le­en­de på mi­na läp­par. I syn­ner­het med an­tis­pinn­sy­ste­met av­stängt…

Nu är den änt­li­gen här. Den se­dan länge vän­ta­de off­ro­ad­ma­ski­nen CRF1000L Afri­ca Twin. Vi har prov­kört mo­del­len på fram­för allt en­du­ros­ti­gar och ha­la grus­vä­gar men även en och an­nan lands­vägs­sträc­ka.

Per­fekt sitt­ställ­ning

Kör­ställ­ning­en är som klippt och sku­ren för mig. Den pas­sar per­fekt för sit­tan­de kör­ning, fram­för allt med sa­deln i dess hög­re lä­ge. Jag sit­ter kom­for­ta­belt men kan snabbt och smi­digt väx­la till stå­en­de kör­ställ­ning. Och den stå­en­de kör­ställ­ning­en känns per­fekt, pre­cis så ”at­tack” som jag vill att det ska va­ra i det här lä­get. För när jag stäl­ler mig upp och kör så är det i re­gel för att just kö­ra mer ak­tivt. Och då är det sam­ti­digt myc­ket vik­tigt att allt känns själv­klart.

Att CRF1000L Afri­ca Twin

142 900 kro­nor. 4-takt, väts­ke­kyld, 94 hk vid 7 500 r/min, 98 Nm vid 6 000 r/min.

18,8 li­ter. i.u.

i.u. 85-87cm. 228 kg. pre­ste­rar bra, är smi­dig och ro­lig att kö­ra, även i tuff ter­räng väger tyng­re för mig än att den er­bju­der en topp­fart på långt över 200 kilo­me­ter i tim­men. Om det är högs­ta möj­li­ga has­tig­het som är det vik­ti­gas­te så finns det and­ra al­ter­na­tiv. Vill du dä­re­mot ha en även­tyrs­ma­skin som är smi­dig och ro­lig på lands­vä­gen och in­te får sto­ra skäl­van så snart grus­vä­gen över­går till att bli trak­tor­s­tig el­ler en­du­ro­spår så är det här en mo­dell som jag varmt kan re­kom­men­de­ra att prov­kö­ra själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.