Tvät­ta bi­len ut­an vat­ten

Bil - - KONSUMENT - TEXT: GÖ­RAN HUUSKO FOTO: GLENN LIND­BERG

Kärt barn har många namn. Vi har tes­tat sex styc­ken snabb­vax el­ler quick de­tai­lers som är bra till myc­ket.

Per­son­li­gen så har jag all­tid en flas­ka Quick De­tai­ler till­sam­mans med en mik­ro­fi­ber­duk i dörr­si­dans fack, det är per­fekt för att av­lägs­na få­gel­spill­ning el­ler väg­damm när bi­len har stått par­ke­rad någ­ra da­gar. Den ge­men­sam­ma näm­na­ren för quick de­tai­lers är att det är ett me­del som fun­ge­rar för att snabbt put­sa bort fin­gerav­tryck, kalk­fläc­kar och i sam­ma duk­svep­ning så till­förs en aning vax till ytan. Snabb­vax på­stås till­fö­ra mer vax än quick de­tai­ler, men de till­hör sam­ma fa­milj av pro­duk­ter.

Jag an­vän­der den till allt, från att av­lägs­na få­gel­spill­ning till att ren­gö­ra dörr­stol­par och put­sa glasru­tor. Det fun­ge­rar även per­fekt för av­lägs­na broms­damm från fäl­gar­na mel­lan tvät­tar­na.

Fram­för allt så är den ett kom­ple­ment till att vaxa bi­len. Det tar ca tio mi­nu­ter att put­sa upp he­la din bil med en vet­tig Quick De­tai­ler. Bi­len får ett ny­vax­at ut­se­en­de och du har tid över till an­nat.

Vik­tigt att ha ett helt gäng med re­na mik­ro­fi­ber­du­kar till hands så att du kan by­ta till en ren mik­ro­fi­ber­duk ef­ter var­je av­tor­kad pa­nel. I det­ta test har jag valt sex styc­ken Quick De­tai­ler som är enk­la att hit­ta i bil­vårds­bu­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.