Rag

Bil - - KONSUMENT -

Ford Capri var Eu­ro­pas svar på Usa-suc­cén Ford Mustang. Den förs­ta ge­ne­ra­tio­nen Capri in­tro­du­ce­ra­des i ja­nu­a­ri 1969. De förs­ta le­ve­ran­ser­na bör­ja­de i mars sam­ma år. I slu­tet av 1969 kom Capri även med en 3-li­ters mo­tor. Det var för att mo­del­len skul­le bli en äk­ta pre­standa­vagn. För­sälj­ning­en tog fart och sam­ma år till­ver­ka­des det 213 979 styc­ken Capri. 238 914 år 1970 och 209 839 år 1971. Caprin pro­du­ce­ra­des även i Tyskland och den mil­jon­te bi­len bygg­des där i au­gusti 1973. To­talt bygg­des det 1 172 900 bi­lar av den förs­ta ge­ne­ra­tio­nens Capri. Ge­ne­ra- ti­on num­mer två bygg­des som hatch­back för att bli mer prak­tisk i var­dags­li­vet. Det gick även att fäl­la bak­sä­tet för att på så sätt få en stör­re lasty­ta. De för­vir­ran­de ut­rust­nings­al­ter­na­ti­ven X, L och R för­svann ock­så. Se­dan ha­de ock­så Opel Man­ta bli­vit en allt tuf­fa­re kon­kur­rent som tog för­sälj­ning från Caprin. I ett för­sök med att öka på den gjor­des en sport­upp­la­ga med bätt­re väg­håll­ning i stäl­let för ba­ra häst­kraf­ter. Capri S var re­sul­ta­tet och den bör­ja­de till­ver­kas år 1975.

Näs­ta ge­ne­ra­tion, Mark III, var egent­li­gen ba­ra en fa­ce­lift. Den fick fy­ra strål­kas­ta­re fram och spoi­lers bå­de fram och bak. För de som vil­le byg­ga om sin gam­la Capri till den se­nas­te så till­han­da­höll Ford ett kon­ver­te­ringskit. Pro­duk­tio­nen av­slu­ta­des år 1986.

Att det här är en renod­lad kör­ma­skin rå­der det ing­en som helst tve­kan om. Bi­len är låg och har en lång mo­tor­huv. Mer be­hövs in­te för att bi­len­tu­si­as­ter ska gå igång.

Mo­torn är den van­li­ga fyr­cy­lind­ri­ga Pin­tosnur­ran som har gjort tjänst i en mängd oli­ka bi­lar. Den star­tar så fort man vri­der runt start­nyc­keln. Lju­det den ger ifrån sig är li­te spor­tigt men visst hörs det att den kom­mer från en fa­mil­je­bil ur­sprung­li­gen.

I hög fart går bi­len sta­bilt och ger ett trev­ligt in­tryck. Det finns ba­ra fy­ra väx­lar fram­åt och det ger ett högt mo­tor­varv­tal. Samt en bräns­le­för­bruk­ning som in­te är av det ro­li­ga sla­get di­rekt. An­nars är väx­ellå­dan trev­lig att um­gås med. Den har kor­ta slag och pre­cis över­fö­ring.

Styr­ning­en är väl­digt kom­mu­ni­ka­tiv. Den be­rät­tar he­la ti­den vad fram­däc­ken har för sig och på vil­ket un­der­lag de rul­lar. Egent­li­gen är Caprin en bil som renod­lar vad bil­kör­ning hand­la­de om förr i ti­den när häst­kraf­ter var det al­le­na rå­dan­de.

Ljud­ni­vån hör till den mer ut­ma­nan­de. Låt mig sä­ga att det­ta in­te är en bil för långa kon­ti­nen­ta­la tu­rer. Det är bätt­re att åka till

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.