Check­lis­ta – kol­la in­nan du slår till:

Bil - - KONSUMENT -

CHAS­SI

Buss­ning­ar, fjäd­rar och stöt­däm­pa­re är de­lar som of­ta får stryk i sport­bi­lar. Byt dem där­för för att bi­len ska va­ra i topp­skick he­la ti­den. Kanske är det lönt att gö­ra en li­ten sänk­ning och upp­gra­de­ra hård­he­ten i sam­band med by­tet? Det är inga kost­sam­ma upp­gra­de­ring­ar.

KA­ROSS

Rost och rost. Bör­ja med att tit­ta i bi­lens al­la hörn. Gå se­dan vi­da­re till skärm­kan­ter och front. Glöm hel­ler in­te sparklå­dor­na som kan va­ra rik­tigt mug­gi­ga. Där är det ock­så lät­tast att fuskla­ga så se upp för så­da­na re­pa­ra­tio­ner. Lyft på mat­tor­na för att se om det finns nå­got golv av plåt där­un­der. An­nars kanske en skum för­säl­ja­re för­bätt­rat håll­fas­tig­he­ten med att läg­ga dit en snyggt sku­ren ma­so­nit­ski­va.

EL­SY­STEM

Ett van­ligt och re­la­tivt en­kelt el­sy­stem på bi­lar med för­ga­sa­re. Det blir ba­ra aning­en mer kom­pli­ce­rat ifall bi­len har bräns­le­in­sprut­ning. Men om det skul­le bör­ja brå­ka, el­sy­ste­met allt­så, finns det gott om de­lar och in­te är de dy­ra hel­ler.

MEKANIK

Blåry­kan­de ma­ski­ner som för oljud är det ba­ra re­no­ve­ring som rå­der på. Just Pin­to­mo­torn med sin över­lig­gan­de ka­max­el är känd för att lå­ta il­la även vid lå­ga mil­tal. Of­tast är det en ka­max­el­lob som in­te har fått till­räck­ligt med ol­ja och där­för gått ned sig. Men det är en bil­lig och lätt ope­ra­tion så den kan gö­ras hem­ma i ga­ra­get. Dess­utom är Pin­to­mo­torn myc­ket van­lig i trim­mar­kret­sar så var­för in­te pas­sa på att öka ef­fek­ten när mo­torn än­då är de­mon­te­rad. De små fyr­cy­lind­ri­ga ma­ski­ner­na är ock­så lät­ta att hands­kas med och har dess­utom en slit­styr­ka som im­po­ne­rar, om de har bli­vit ser­va­de som tänkt De sto­ra V6 ma­ski­ner­na är ro­li­ga när de fun­ge­rar. All­ra bäst är V6 som ock­så åter­fanns i Ford Gra­na­da med bräns­le­in­sprut­ning. Då är de bå­de kvic­ka och re­al­tivt ben­sin­snå­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.