Vad blir skill­na­den i has­tig­het med oli­ka stor­lek på däc­ken?

Bil - - EXPERTERNA SVARAR -

har en rullom­krets på 1 995 mil­li­me­ter och 17-tums­hju­let 2 074 mm. Om vi ut­går från som­mar­däc­ket, att det vi­sar rätt, så blir skill­na­den 3,8 pro­cent – det vill sä­ga att vin­ter­hju­let får bi­len att gå 3,8 pro­cent lång­sam­ma­re jäm­fört med vad som står på has­tig­hets­mä­ta­ren (och då ut­går vi från att mä­ta­ren vi­sar rätt med som­mar­däc­ken). Som ex­em­pel så kom­mer bi­len att fram­fö­ras i 96,2 km/h när nå­len står på 100 km/h med vin­ter­däc­ken.

När det gäl­ler väg­sträc­kan så blir det det om­vän­da fal­let, sträc­kan blir 3,8 pro­cent läng­re då det mind­re hju­let snur­rar fler varv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.