Au­di A4 Allroad quattro vs Vol­vo V60 CC AWD

Bil - - INNEHÅLL -

Au­di A4 allroad quattro

Svens­kar är ett för­be­re­dan­de folk. Kanske be­ror det på den kal­la krigs­ti­dens hot om rys­sens invasion som drö­jer sig kvar i med­ve­tan­det och ma­nar oss att va­ra för­be­red­da på det värs­ta. Nu­me­ra ta­las det om sur­vi­va­lism, el­ler prep­ping, det vill sä­ga att man för­be­re­der sig för kri­ser ge­nom att hamst­ra mat, vat­ten och se till att ha or­dent­lig ut­rust­ning så att man kla­rar sig ut­an sam­häl­lets hjälp.

Det kan knap­past skyl­las på sur­vi­va­lis­men, men seg­men­tet be­stå­en­de av ter­räng­kom­bis är stort i Sve­ri­ge. Många vill ha en kom­bi som kla­rar li­te mer än en van­lig kom­bi, en bil som kla­rar sig ut­an­för ny­as­fal­te­ra­de vägar och kan tå­la li­te stryk.

Hos Au­di är tren­den på­tag­lig. Ut­gå­en­de ge­ne­ra­tion A4 allroad stod för he­la 28 pro­cent av den to­ta­la A4-för­sälj­ning­en i Sve­ri­ge. Det är en ovan­ligt hög all­ro­a­dan­del. Sve­ri­ge och Nor­ge till­hör län­der­na med ab­so­lut högst an­del allroad.

Se­dan i hös­tas finns A4 i en ny ge­ne­ra­tion kallad B9, och nu kom­mer allroad-va­ri­an­ten ba­se­rad på den se­nas­te A4:an. Pre­cis som på fö­re­gå­en­de A4 allroad quattro, som mo­del­len he­ter of­fi­ci­ellt, är det hög­re mark­fri­gång och skyd­dan­de plast­de­tal­jer i ne­der­kant som skil­jer allroad från en van­lig A4 Kom­bi.

Och nog skil­jer den sig allt, även om man kan tyc­ka att Au­di mis­sar må­let. De svar­ta plast­de­tal­jer­na och de små hasp­låts-lik­nan­de de­lar­na fram och bak ska ge sken av en stryk­tå­lig bil re­do för även­tyr. Det verk­li­ga in­tryc­ket är dock sna­ra­re dyr­bart och lyxigt. Allroad-mo­del­len är stan­dard­ut­rus­tad med spe­ci­el­la 17-tums­fäl­gar som för­stär­ker in­tryc­ket av en lyx­ver­sion av A4.

Med re­la­tivt små in­grepp har Au­di fått A4 allroad att se ut som en stör­re bil än A4 kom­bi. De svar­ta skärm­kan­ter­na och kraf­ti­ga stöt­fång­ar­na fram och bak bi­drar för­stås, men även en så li­ten de­talj som hög­re takrails gör sitt till.

Van­lig in­te­ri­ör

In­vän­digt märks desto mind­re av allroad-trim­ning­en, ingen­ting alls, när­ma­re be­stämt. In­ne i ku­pén ser A4 Allroad ut pre­cis som en A4 Kom­bi och fun­ge­rar på sam­ma sätt. Det är ett bra be­tyg. A4 av se­nas­te snitt upp­levs som en av de rym­li­ga­re bi­lar­na i mel­lan­klas­sen. Ku­pé­bred­den och tak­höj­den har ökat mot fö­re­gång­a­ren, läng­den li­kaså. Bak­sä­tes­pas­sa­ge­ra­re har någ­ra cen­ti­me­ter ex­tra för be­nen vil­ket gör att även en 192 cen­ti­me­ter lång re­por­ter kan sit­ta hygg­ligt ”bakom sig själv”.

I bak­sä­tet sit­ter två pas­sa­ge­ra­re bra. För en even­tu­ell tred­je pas­sa­ge­ra­re blir det vär­re. Den sto­ra kar­dan­tun­neln mås­te fin­nas där för att ge plats åt fyr­hjuls­drif­ten och den med­för att mitt­plat­sen blir job­big att sit­ta på.

Ba­ga­ga­geut­rym­met sväl­jer 505 li­ter i nor­malt ut­fö­ran­de, vil­ket är 100 li­ter mind­re än för Golf Sportscom­bi. När bak­sä­tes­ryg­gar­na fälls fram­åt (görs i pro­por­tio­ner­na 40/20/40) ökar ka­pa­ci­te­ten till 1 510 li­ter. Mercedes C-klass kom­bi sväl­jer på pric­ken li­ka myc­ket, BMW 3-se­rie Tou­ring tio li­ter mind­re. Al­la är de dock små­las­ta­re i jäm­fö­rel­se med den ud­da utmanaren Sko­da Octa­via Scout som tar he­la 610–1 740 li­ter i ba­ga­geut­rym­met. För den som be­hö­ver las­ta myc­ket finns så­le­des bätt­re al­ter­na­tiv än A4 allroad i mel­lan­kom­bi­klas­sen.

Au­dis nya fö­rar­lay­out är lätt och luf­tig. Så gott som all in­for­ma­tion

kan vi­sas på den sto­ra di­gi­ta­la skär­men fram­för rat­ten och som kom­ple­ment finns en ex­tra skärm på in­stru­ment­pa­ne­len. I stan­dardut­fö­ran­de är mä­tarklust­ret fram­för rat­ten halv­di­gi­talt. Någ­ra mä­ta­re är ana­lo­ga och får säll­skap av en 8,3 tum stor Tft-skärm. Med till­va­let Vir­tu­al Cock­pit blir he­la mä­tarklust­ret digitalt.

Prov­kör­nings­vä­gar­na här strax sö­der om Mün­chen sät­ter dessvär­re ald­rig A4 allroad på prov. Den får för­stås vi­sa att nya A4-ge­ne­ra­tio­nen har ta­git sto­ra kliv ifrå­ga om kom­fort och kö­re­gen­ska­per, men nå­gon terräng finns in­te att for­ce­ra. Pre­cis som se­dan- och kom­bi-ver­sio­ner­na har A4 allroad en här­lig lätt­het i ste­get. Bi­len känns rapp, trots die­sel­mo­tor, fyr­hjuls­drift och en vikt på drygt 1,7 ton.

En­dast med fy­hjuls­drift

Au­di vi­sar i dag upp A4 allroad med mo­to­ral­ter­na­ti­ven 2,0 TFSI med 252 hk, 3,0 TDI med 272 hk och – av störst in­tres­se för svens­ka mark­na­den – 2,0 TDI med 190 hk. A4 allroad kom­mer ba­ra att säl­jas med fyr­hjuls­drift och finns än så länge ba­ra me­d­au­to­mat­lå­da. Den sto­ra V6-die­seln på 3,0 li­ter kopp­las till van­li­ga au­to­mat­lå­dan tip­tro­nic me­dan den mind­re 2,0-li­ters­die­seln får sjuste­gad dub­bel­kopp­lings-lå­da S tro­nic.

A4 allroad blir för­stås ex­tra mul­lig och suv-lik med V6-die­seln, men ing­en kan tän­kas be­hö­va mer kraft än vad som finns i den fyr­cy­lind­ri­ga 2,0-li­ters­ma­ski­nen. Den drar myc­ket jämnt och starkt över he­la re­gist­ret och är dess­utom hyf­sat snål. Räk­na med om­kring 0,7 l/mil vid verk­lig kör­ning.

Allroad-tilläg­get in­ne­bär hög­re mark­fri­gång. Ex­akt hur hög den är ver­kar dock va­ra svårt att räk­na ut. Au­di sä­ger ba­ra att den har 23 mm hög­re mark­fri­gång än A4 kom­bi om bi­lar­na har sam­ma fälg­stor­lek. 17 tum är stan­dard på allroad men till­val till kom­bi. Om man räk­nar med skill­na­den från fäl­gar­na blir det to­talt 34 mm hög­re. Men hög­re än vad? Au­di pre­sen­te­rar ing­en mark­fri­gångsiff­ra för A4 se­dan el­ler kom­bi, så än­nu ver­kar ing­en ve­ta hur hög allroad-bi­len är. Vi har kom­mit fram till att siff­ran ska va­ra 20 cen­ti­me­ter.

Hur som helst li­der A4 allroad in­te av den nå­got läng­re fjäd­rings­vä­gen, den rör sig i stort sett li­ka lugnt och späns­tigt som öv­ri­ga ver­sio­ner. En ny­het är dess­utom att allroad-mo­del­len nu kan ex­tra­ut­rus­tas med stöt­däm­par­re­gle­ring för 11 900 kro­nor ex­tra.

Prispåsla­get jäm­fört med en A4 kom­bi 2,0 TDI quattro S tro­nic är 21 600 kro­nor. Om man drar ifrån el­bak­luc­kan som är stan­dard på allroad blir prispå- sla­get 15 700 kro­nor. Många kom­mer för­mod­li­gen, fullt för­stå­e­ligt, att fal­la för det ex­klu­si­va ut­se­en­det och slan­ta upp mer­kost­na­den.

För mer­kost­na­den får de in­te en bil som ga­ran­te­rat kla­rar sig ge­nom ett tred­je världs­krig, men väl den sista skum­pi­ga sti­gen till som­mar­stu­gan.

Vol­vo V60 Cross Country

Att den för­höj­da och mer ro­bus­ta V60 Cross Country dröj­de än­da till mo­del­lens fem­te mo­dellår kan mest skyl­las på då­li­ga fö­re­tags­fi­nan­ser.

Chas­sit har del­vis häm­tats från XC70 och se­dan an­pas­sats till V60. Nya för­läng­da län­kar­mar fram och ju­ste­ra­de stöt­däm­par­fäs­ten i bak­vag­nen plus and­ra buss­ning­ar runt om. Höj­ning­en är he­la 65 mil­li­me­ter, bi­len rul­lar på uni­ka 18tums fäl­gar i ny de­sign.

De­sign­mäs­sigt fun­ge­rar Cross Country-höj­ning­en bra. Plast­sjo­ken runt hjul­hu­sen är sto­ra och tyd­li­ga, och tjä­nar sitt syf­te ef­tersom spår­vid­den är bred­dad 30 mil­li­me­ter jäm­fört med V60. Fra­mi­från är ut­tryc­ket be­tyd­ligt bif­fi­ga­re, si­do­pro­fi­len är klart spor­tig. Snett bak­i­från syns chas­sit med si­na län­kar, stag och rör – bi­lens säms­ta si­da om ni frå­gar mig.

In­te­ri­ör­mäs­sigt hand­lar det om

någ­ra ex­tra grabb­räc­ken och tyd­li­ga­re Cross Country. Kanske ha­de ett mer oömt gum­mi­golv ökat på kax­ig­he­ten – men allt har sitt pris.

Vol­vo har bil­värl­dens bäs­ta stan­dard­sto­lar sett till lång­färds­kom­fort. Au­di kom­mer dock in­te långt ef­ter med si­na mer spor­t­o­ri­en­te­ra­de sto­lar. V60 li­der nå­got av att långa fö­ra­re sit­ter för högt – ett pro­blem som Vol­vo har kom­mit till­rät­ta med i nya Spa-bi­lar­na.

Med an­sikts­lyft och Cross Country-ut­styr­sel ser V60 CC på­fal­lan­de mo­dern och fräsch ut, trots att grund­mo­del­len har sex år på nac­ken. Pre­cis som Au­di har Vol­vo lyc­kats bra med ter­räng­de­sig­nen, även om V60 in­te får sam­ma lyx­i­ga au­ra ut­an sna­ra­re ut­strå­lar just slag­tå­lig­het och fri­lufts­liv.

Fyr­hjul­drif­ten AWD ba­se­ras på Haldex ge­ne­ra­tion fem. Det in­ne­bär att slac­ket i driv­li­nan är mi­ni­me­rat. Med an­tisladd­sy­ste­met ur­kopp­lat är det ba­ra att tryc­ka på med ex­tra gas­kraft för att få bak­vag­nen att över­sty­ra, un­der­håll­nings­vär­det och ba­lans­kon­trol­len är på topp.

Bi­len sak­nar gunge­li­gung­et som finns i XC70, i stäl­let är re­spon­sen i dämp­ning­en fast ut­an att va­ra för hård. Tjäl­skot­ten på den lap­pa­de as­fal­ten slår ibland hårt ge­nom bi­len men op­ti­me­ring­en känns än­då rätt an­pas­sad – V60 Cross Country pas­sar fö­ra­re som är lag­da åt det spor­ti­ga­re hål­let.

Vol­vo V60 är livsstils­kom­bi med stort L och så­le­des en av de mins­ta las­tar­na i mel­lan­klas­sen. Ba­ga­geut­rym­met sväl­jer in­te mer än 430–1 240 li­ter last. De spor­tigt run­da for­mer­na bak­till tar ut sin rätt. All he­der åt V60 dock för att bak­sä­tes­ryg­gar­na kan fäl­las i pro­por­tio­ner­na 40/20/40. Det är en i dag själv­klar de­talj på en pre­mi­um­kom­bi, men som dessvär­re för­svin­ner på nya V90.

För att va­ra ba­se­rad på en så gam­mal mo­dell häng­er V60 Cross Country med bra i kon­kur­ren­sen. Vi tror ab­so­lut att många kun­der kan fö­re­dra Vol­von fram­för Au­din, om in­te an­nat myc­ket tack va­re det läg­re pri­set.

Sam­man­fatt­ning

Det är ett un­der att var­ken BMW el­ler Mercedes har gett sig in i ter­räng­kom­bi­seg­men­tet. Var­för finns in­te 3-se­ri­en el­ler C-klas­sen i för­höjt ter­rängut­fö­ran­de?

Au­di och Vol­vo sör­jer in­te, de pas­sar i stäl­let på att skör­da fram­gång­ar. Vol­vo har sålt myc­ket av sin V60 Cross Country. In­te und­ra på – Cc-tilläg­get ger ett mer­vär­de. V60 CC är en be­kvä­ma­re bil med bätt­re fram­kom­lig­het än van­li­ga V60.

Även Au­di A4 tjä­nar på att an­pas­sas för ter­räng­en. A4 allroad är en bekväm bil med bra fram­kom­lig­het. All­ra bäst är driv­li­nor­na. Au­di er­bju­der ett brett ur­val av mo­to­rer och väx­ellå­dor. TDI 190-mo­torn bor­de räc­ka för de all­ra fles­ta. Jäm­fört med Volvos mot­sva­rig­het – D4 AWD – är den ett un­der av so­fisti­ke­ring och ef­fek­ti­vi­tet. Den här gång­en är va­let in­te svårt – A4 allroad vin­ner testet!

V60 Cross Country är in­te li­ka mo­dern som nya XC90 och S/V90. Fyr­hjuls­drift i V60 CC in­ne­bär fem­cy­lind­rig die­sel­mo­tor. VOL­VO V60 CROSS COUNTRY AWD

AU­DI A4 ALL­RO­AD QUATTRO Helt di­gi­ta­la mä­tar­tav­lor finns som till­val till A4 all­ro­ad. All­ro­ad-mo­del­len har hög­re takräc­ken än van­li­ga A4 Avant.

Au­dis lastut­rym­me är stör­re. Bak­luc­kan öpp­nas elekt­riskt. V60 har ett myc­ket li­tet ba­ga­geut­rym­me och trång luc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.