Mclaren 675 LT Spider

Brit­tisk best med myc­ket bett.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: HANS HED­BERG FOTO: MCLAREN

Nya 675LT Spider är den öpp­na ver­sio­nen av den om­ar­be­ta­de och lät­ta­de 675LT som in­går i fö­re­ta­gets Su­per Se­ri­es-mo­del­ler och som tek­niskt ba­se­ras på 650S. Lätt­ning­en jäm­fört med 650S Spider är he­la 100 kg, torr­vik­ten är en­dast 1 270 kg. En tred­je­del av al­la de­tal­jer är uni­ka för 675LT och hos V8-mo­torn är 50 pro­cent av de­lar­na er­sat­ta för att mö­ta de tuf­fa­re pre­stan­dakra­ven som de­di­ke­ra­de in­gen­jö­rer och ut­veck­la­re hos ut­veck­lings­kon­to­ret i Sur­rey satt upp som slut­mål. Prislap­pen har ökat med näs­tan en mil­jon kro­nor jäm­fört med 650S Spider, än­då sål­de Mclaren slut på al­la 500 li­mi­te­ra­de ex­em­plar på två vec­kor.

Glas döl­jer mo­torn

– Nya 675LT Spider är ge­nom­ar­be­tad från ”scratch”, det är i prin­cip en helt ny bil, be­rät­tar en lugn men än­då oer­hört stolt Mark Gay­ton, pro­jekt­le­da­re för den nya su­persport­bi­len.

V8-ma­ski­nen anas un­der sitt glas bakom sitt­brun­nen, men när jag tryc­ker på start­knap­pen på den sma­la mitt­kon- so­len bry­ter hel­ve­tet lös. Den mor­gon­kal­la mo­torn drar på tom­gång upp någ­ra ex­tra hund­ra varv­tal per mi­nut och en skotsk ri­pa vak­nar ur sin dva­la i di­ket. Vis­sa morg­nar är bätt­re än and­ra, hin­ner jag tän­ka in­nan sax­dör­ren stängs och väx­eln går i. Gi­vet­vis har det fäll­ba­ra ta­ket re­dan fällts ner i sitt ga­rage som ryms mel­lan sitt­brunn och mo­tor. Även om det dug­gar lätt och vä­der­pro­gno­sen sä­ger ös­regn finns ba­ra ett lä­ge – ner­fällt.

Att fäl­la ner ga­sen i vä­tan är dock ute­slu­tet. Vrid­mo­men­tet är 700 newton­me­ter mel­lan 5 500-6 500 r/­min och den upp­trim­ma­de top­pef­fek­ten 675 häst­kraf­ter finns högt upp i varv­tals­re­gist­ret, 7 100 r/­min. Re­dan halv­gas ger bak­vagns­kast men ef­tersom nor­mallä­ge är för­valt på vridreg­la­gen märk­ta ”H” (hand­ling) och ”P” (per­for­man­ce) re­der 675LT upp si­tu­a­tio­nen på sä­kert vis. Nor­mal, Sport och Track är lä­ge­na. På de skots­ka berg-och-dal-ba­ne­lik­nan­de vägar­na nord­väst om Glas­gow pas­sar nor­malt chas­si­lä­ge och spor­tigt pre­stan­dalä­ge bäst. Sön­dertra­sad as­falt med tjäl­skott gör att kol­fi­ber­split-

tern på fram­spoi­lern än­då tou­char då och då. Sty­va­re chas­si­sätt­ning gör fjäd­ring­en för tuff för des­sa kör­för­hål­lan­den. I Track-lä­get för­vand­las 675LT till en renod­lad ra­cer­bil, men då be­hövs full­stor Gp-ra­cing­ba­na för att pro­va po­ten­sen fullt ut.

LT står för eng­els­kans ”Long­tail” och syf­tar på ka­ros­sens tre cen­ti­me­ter för­läng­da bak­del, allt för ökat mark­tryck. Jäm­fört med 650S har down­for­ce i fart ökat med he­la 40 pro­cent. Front­par­ti­et, trösk­lar­na och i prin­cip he­la ka­ros­sen bakom dör­rar­na är uni­ka för Long­tail-mo­del­len. Kol­fi­ber i stort som smått har gett en vikt­minsk­ning på när­ma­re 35 kg, chas­sit har ban­tats 30 kg och i in­te­ri­ö­ren har 20 pro­cent vikt ka­pats bort. Av­sak­na­den av luft­kon­di­tio­ne­ring (-16 kg) märks in­te när man kör ner­cab­bat och fak­tiskt går det att läg­ga till den­na be­kväm­lig­hets­de­talj kost­nads­fritt om så öns­kas.

Glas döl­jer mo­torn

Styr­ning­en är el-hyd­rau­lisk och för­med­lar ex­akt vad som för­sig­går i fron­ten, möj­li­gen mis­sas den kniv­skar­pa käns­lan i nor­mallä­get till

LT står för eng­els­kans ”Long­tail” och syf­tar på ka­ros­sens tre cen­ti­me­ter för­läng­da bak­del.

för­mån för li­te mer av­slapp­nad kör­stil. I prin­cip är det sam­ma styr­geo­me­tri som hos su­persport­hy­bri­den Mclaren P1.

Den sjuväx­la­de SSG dub­bel­kopp­lings­lå­dan skju­ter kug­gar­na på plats blixt­snabbt, sär­kilt i Sport- och Track-lä­get. Väx­lings­padd­lar­na up­pe vid rat­ten föl­jer in­te med styr­rö­rel­ser­na, vil­ket är bra. En fi­ness är att padd­lar­na har dub­bel­funk­tion, för­u­tom ner­väx­ling på väns­ter pad­del re­spek­ti­ve upp­väx­ling på hö­ger så går det även att väx­la om­vänt om du knuf­far padd­lar­na fram­åt. Det går allt­så även att väx­la ned ge­nom att put­ta hö­ger­pad­deln fram­åt, in­tel­li­gent.

Mcla­rens bi­lar be­skylls of­ta för att va­ra li­te ky­li­ga, sär­skilt ställ­da mot kon­kur­ren­ten num­mer ett sö­der om Al­per­na – mer emo­tio­nel­la Fer­ra­ri. I stäl­let för att kri­ti­se­ra an­ser jag att Mclaren står för klar­synt, snudd på ren och skär in­gen­jörs­konst. Ut­an di­va­la­ter sig­na­le­rar bi­lar­na per­fek­tio­nism rakt på sak. Den spar­sma­ka­de in­red­ning­en är ett typex­em­pel på det­ta. Funk­tions­reg­la­gen är lät­ta att an­vän­da och den sma­la, av­långa in­fo-nav­skär­men är in­tui­tiv att skö­ta. Även ny­bör­ja­re fix­ar fak­tiskt att var­dags­kö­ra 675LT Spider, så länge man in­te stir­rar sig blind på prislap­pen på sty­va 3,5 mil­jo­ner – den kan för öv­rigt även få en ru­ti­ne­rad fö­ra­re att vi­sa viss re­spekt för kör­ty­get. I al­la fall li­te.

Går som tå­get

Mel­lan puck­lar­na bakom stols­ryg­gar­na går det att his­sa den ver­ti­ka­la bakru­tan upp el­ler ner, per­fekt som windstop­per när du kör ner­cab­bat och en fin ven­til att lå­ta mo­torns ylan­de snör­vel lju­da fritt ge­nom när ta­ket är i upp­fällt lä­ge. Av­gas­sy­ste­met, gi­vet­vis i svin­dyr och ult­ralätt ti­tan, ver­kar ge ett ex­tra sprött och me­tal­liskt kling­an­de sound.

Mclaren går bra

Fö­re­tags­mäs­sigt ver­kar Mclaren gå som tå­get, el­ler som en Long­tail. Mer än 30 pro­cent av års­vins­ten åter­in­ve­ste­ras i ut­veck­ling och forskning, hy­bri­di­se­ring och elekt­ri­fi­e­ring står högt upp på dag­ord­ning­en. Nå­got som su­var, sport­se­da­ner el­ler and­ra kom­pro­mis­ser in­te gör, Mclaren ska fort­satt till­ver­ka en­bart sport­bi­lar i övers­ta elit­se­ri­en. ”Track 22” he­ter fö­re­ta­gets af­färs­plan för näst­kom­man­de sex år fram till 2022. Spe­ci­al­ver­sio­ner som 675LT Spider som säl­jer slut på ett ögon­blick ger oss en in­blick i vad som pri­o­ri­te­ras och vad som kom­ma skall.

Det bå­dar gott för fram­ti­den helt en­kelt – Jol­ly good!

Kol­fi­ber högt och lågt. Bakspoi­lern fälls upp för ökad down­for­ce.

100 kg har in­gen­jö­rer­na lyc­kats ban­ta bort från ur­sprungs­mo­del­len 650S.

Padd­lar­na kan skju­tas fram­åt el­ler bak­åt för ned- el­ler upp­väx­ling.

Spar­sma­kad in­red­ning med in­tui­ti­va reg­lage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.