Hus­bi­lar

Vi tes­tar tre oli­ka mo­del­ler. Från lyx till bud­get.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: ERIK WEDBERG FOTO: PA­TRIK LIND­GREN

Vår ra­ce­re­por­ter, PEO Kjellström, har skic­kat hem re­por­tage och re­fe­rat från i stort sett al­la ra­cer­ba­nor och ral­lysträc­kor som finns i Sve­ri­ge och ut­lan­det. Han har ska­kat hand med al­la de störs­ta stjär­nor­na och le­gen­da­rer­na och han har till och med fått kö­ra någ­ra av de­ras bi­lar. PEO har med and­ra ord va­rit med förr.

Men den här gång­en är han ner­vös. An­led­ning­en till det­ta är att han ska kö­ra en hus­bil till Karlsko­ga. Med tan­ke på att vi häm­tar lå­ne­hus­bi­len hos Hy­mer Cen­ter i Öre­bro, var­i­från det ba­ra är 55,5 kilo­me­ter till slut­må­let Gel­lerå­sen, bor­de Peo:s oro va­ra snabbt över­gå­en­de men det är in­te kör­sträc­kan som oro­ar, det är stor­le­ken.

Men var­för ta den snab­bas­te vä­gen, vi vill ju även hin­na se det bäs­ta av Värm­land och sam­ti­digt pro­va på hus­bils­li­vet.

Tre hus­bi­lar i oli­ka pris – och stor­leks­klas­ser häm­tas där­för i Öre­bro, och det är nu Peo:s pu­pil­ler vid­gas. Den störs­ta – en Hy­mer B 678 – väger he­la 4,5 ton och får in­te kö­ras på ett van­ligt B-kör­kort som är ta­get ef­ter 1996. Ef­tersom PEO är den en­de av oss som ta­git sitt kör­kort in­nan dess är han den en­de som får kö­ra den sto­ra lyx­hus­bi­len.

– Jag tän­ker ald­rig bac­ka med den där, vi kör di­rekt till Karlsko­ga och stan­nar där! Jag ska ban­ne mig ringa fac­ket, det här in­går in­te i mi­na ar­bets­upp­gif­ter, gas­tar PEO in­nan vi tving­ar upp ho­nom i Hy­mern.

Hy­mer på vil­lo­vä­gar

Väl på plats sit­ter han dock som gju­ten. Med nya, svar­ta pi­lot­glas­ö­gon och ett sam­man­bi­tet an­sik­te ser han ut att kun­na sträck­kö­ra he­la vä­gen till Afrika. Rik­tigt så blir det in­te. De två mind­re hus­bi­lar­na, en Carado A 461 och en Hy­mer Tramp 668 CL tar tä­ten för att väg­le­da PEO mot Karlsko­ga. Längst bak läg­ger sig fo­to­bi­len för att ”hål­la klart bak­åt”. Re­dan i förs­ta sväng­en, när vi by­ter E20 mot E18, tap­par vi PEO som nå­gon­stans längs den kor­ta vä­gen har hit­tat ett an­nat hus­bils­gäng som han häng­er på. Med ra­di­o­ap­pa­ra­tens vo­lym ned­skru­vad (han vil­le in­te bli störd) och mo­bil­te­le­fo­nen av­stängd (han vil­le in­te släp­pa rat­ten med nå­gon hand) är PEO okon­takt­bar när han fort­sät­ter sin färd på E20 mot Gö­te­borg.

Fo­to­bi­len skic­kas ut i bäs­ta Smo­key and the Ban­dit-stil för att fånga in PEO och Hy­mern. Vi and­ra stan­nar till vid en mack och får tid att be­kan­ta oss med hus­bi­lar­na.

Un­der 2015 sål­des det över 4 000 hus­bi­lar. En im­po­ne­ran­de siff­ra med tan­ke på pris­sätt­ning­en. Att kö­pa hus­bil är dyrt, oav­sett om den är ny el­ler be­gag­nad. För många er­sät­ter den en som­mar­stu­ga, båt el­ler ut­lands­se­mes­ter. Bil­li­gast av vå­ra tre hus­bi­lar är Ca­ra­don som kos­tar från 479 000 kro­nor.

Det här ex­em­pla­ret är ex­tra­ut­rus­tat med bland an­nat kyl­skåp, fart­hål­la­re och luft­kon­di­tio­ne­ring och kos­tar 547 900 kro­nor. Det be­trak­tas som bil­ligt för en hus­bil i den här stor­leks­klas­sen.

Ca­ra­don är en så kallad al­kov­mo­dell som kän­ne­teck­nas av puc­keln ovan­på fö­rar­hyt­ten som är en so­val­kov för två per­so­ner. Längst bak finns en vå­nings­säng och i mit­ten kan man bäd­da för två. To­a­lett och dusch är in­klämt i ett separat li­tet ut­rym­me. Här finns allt­så gott om plats för en fa­milj med tre el­ler till och med fy­ra barn. Men för att al­la ska få åka med un­der färd krävs det att hus­bi­len ty­pas om för sex åkan­de och då höjs total­vik­ten, vil­ket gör att den in­te läng­re får kö­ras på van­ligt B-kör­kort. I stan­dardut­fö­ran­de är Ca­ra­don fyr­sit­sig.

In­red­ning­en i Ca­ra­don är in­te den ex­klu­si­vas­te, ma­te­ri­a­len är enk­la och kva- li­tets­käns­lan in­te li­ka hög som i de dy­ra­re bi­lar­na men bo­de­len im­po­ne­rar med sin rymd. Trots så många bädd­plat­ser finns det gott om plats att rö­ra sig och det finns en li­ten ”ar­bets­hör­na” där två per­so­ner kan sit­ta vid ett bord ut­an att va­ra i vä­gen för de and­ra.

Soff­grupp i stäl­let för bäd­dar

Ett steg ovan­för Ca­ra­don rent pris­mäs­sigt finns Hy­mer Tramp 668 CL som är en så kallad hal­vin­te­gre­rad mo­dell. Lik­som Ca­ra­don byggs den på ett Fiat Duca­to-chas­si men sak­nar so­val­ko­ven ovan­på fö­rar­hyt­ten. Grund­pri­set är 689 000 kro­nor. Den här bi­len är ex­tra­ut­rus­tad för näs­tan 50 000 kro­nor. Här finns det ba­ra fy­ra bädd­plat­ser och tre bäl­tes­plat­ser, trots en längd på he­la 749 cen­ti­me­ter, 26 cen­ti­me­ter läng­re än Carado A 461. I stäl­let för bädd­plat­ser finns det en re­jäl soff­grupp runt ett bord och ett stort dusch/wc-ut­rym­me kom­bi­ne­rat med gar­de­rob längst bak i bo­de­len. Ett kö­par­gu­ment för många är de två se­pa­ra­ta säng­ar­na där bak.

Ef­ter en stund rap­por­te­rar vår ”Ban­dit” att han har fång­at in PEO ”Snow­man” Kjellström och nu är på rätt spår. De är på väg mot Lek­hyt­tans väg­krog för lunch. Med svet­tig pan­na par­ke­rar han Hy­mern på den sto­ra last­bilspar­ke­ring­en, rå­kar dra igång lar­met och tar se­dan ras­ka steg upp mot lunch­re­stau­rang­en. Vi ha­de för­stås kun­nat äta i bi­lar­na men vi har en käns­la av att PEO be­hö­ver en pa­us från sin hus­bil.

Ef­ter lun­chen styr hus­bilska­ra­va­nen mot Lo­ka Brunn norr om Karlsko­ga, som dessvär­re vi­sar sig va­ra för li­tet och trångt för att ta emot tre hus­bi­lar på ett brä­de. Vi hit­tar i stäl­let

en fin rast­plats ne­re vid sjön i Gryt­hyt­tan. PEO har in­te slu­tat kla­ga på den sto­ra Hy­merns om­fång och vind­käns­lig­het och me­dan han sit­ter ut­an­för och rö­ker/ mutt­rar för sig själv bor vi and­ra in oss i jät­te-hy­mern.

Helin­te­gre­rad lyx

Hy­mer B 678 är näs­tan på cen­ti­me­tern li­ka stor som Hy­mer Tramp 668 CL men den helin­te­gre­ra­de kon­struk­tio­nen gör att den ser ut som en buss i jäm­fö­rel­se. Att den är helin­te­gre­rad in­ne­bär att he­la bi­len är om­byggd.

Pre­cis som de and­ra två är grun­den ett Fiat Duca­to-ramchas­si men på fö­rar­plats är det i stort sett ba­ra ratt, väx­elspak och pe­da­ler som är de sam­ma som på den lät­ta last­bil den byggs på.

Kon­struk­tio­nen ger en här­lig rymd – och hus­käns­la. Ovan­för fö­ra­ren och främ­re pas­sa­ge­ra­ren finns en stor dub- bel­säng som kan fäl­las ned och bil­da ett rym­ligt sov­rum. Pre­cis bakom fö­rar­sto­len finns en li­ten soff­grupp med ett runt bord, bakom den ett kök och än­nu läng­re bak en to­a­lett. På hög­ra si­dan finns kyl­skåp och dusch. Längst bak finns två sto­ra säng­ar som kan byg­gas ihop till en en­da, jät­te­lik dub­bel­säng. Al­la ma­te­ri­al känns ex­klu­si­va och väl sam­man­sat­ta. Vat­ten­bu­ren vär­me ger ett be­hag­ligt in­ne­kli­mat.

Men det kos­tar. Grund­pri­set är 1 149 000 kro­nor. Just den här bi­len kos­tar 1 317 000 kro­nor ef­tersom den är ex­tra­ut­rus­tad med bland an­nat lä­der/tyg-kläd­sel, me­tal­liclack, LED-TV och en na­vi­ga­tions­en­het för his­ke­li­ga 35 300 kro­nor, men då in­går back­ka­me­ra.

För 1,3 mil­jo­ner kro­nor kan man kö­pa en mind­re vil­la och om man ska läg­ga så­da­na peng­ar på en hus­bil krävs nå­got ex­tra. Även om vi in­te är någ­ra ex­per­ter på hus­bi­lar så kan vi upp­fat­ta att B 678 har det. Det här är en hus­bil man kan bo i, in­te ba­ra på se­mestern. Och det gör kö­par­na ock­så. Många tar si­na hus­bi­lar på långa re­sor långt sö­derut i Eu­ro­pa un­der he­la vin­ter­halv­å­ret.

Det skul­le vi ock­så kun­na tän­ka oss, ba­ra vi slip­per kö­ra he­la vä­gen. Va­na som vi är vid att kö­ra al­la möj­li­ga oli­ka per­son­bi­lar kan vi in­te rik­tigt för­li­ka oss med att hus­bi­lar­na är så to­talt vä­sens­skil­da. Kör­mäs­sigt är de mer hus än bi­lar. Rik­tigt så il­la som PEO får det att lå­ta är det in­te, men det är svårt att hit­ta nå­gon kör­gläd­je.

Ca­ra­don drivs av en 2,3-li­ters­die­sel från Fiat som ger 130 häst­kraf­ter och väx­las med en ma­nu­ell, sex­ste­gad lå­da. Et­tans och två­ans väx­el är lågt ut­väx­la­de och gör låg­farts­ma­növ­rar enk­la. Vi blir re­la­tivt snab­ba från röd­ljus och har inga pro­blem att bac­ka i mot­lut. Väl up­pe i fart för­svin­ner

all kraft. Att var­va över 3 000 r/ min är lön­löst då det är som om en sä­ker­hets­ven­til slår ifrån och tar bort all kraft.

För att ac­ce­le­re­ra från 70 till 90 km/h mås­te vi väx­la ned från sex­an till fy­ran, ibland tre­an. Styr­ning­en är le­a­lös och bi­len blir ett stort vind­fång över 100 km/h.

Hy­mer Tramp 668 CL har en li­ka­dan Fiat-mo­tor på 2,3 li­ter men här är ef­fek­ten upp­skru­vad till 148 häst­kraf­ter. Mer­kraf­ten känns vid ac­ce­le­ra­tion men den här mo­torn li­der av sam­ma udd­lö­sa ka­rak­tär som Ca­ra- do-ma­ski­nen. Det­sam­ma gäl­ler styr­ning­en.

Vårt sista be­söks­mål in­nan det är dags att vän­da till­ba­ka mot Gel­lerå­sen är Carl Jan Granqvists Saxå och vägar­na dit är kur­vi­ga och un­der­hål­lan­de, men bi­lar­na vill in­te va­ra med i mat­chen.

Störst och star­kast

PEO vå­gar till sist grep­pa kom­ra­di­on och rap­por­te­rar att den sto­ra Hy­mern häng­er med över­ras­kan­de bra i sväng­ar­na. Den har en 3,0-li­ters­die­sel med 177 häst­kraf­ter och 400 newton- me­ter som räc­ker för att sät­ta bra fart på hu­set.

Med en gas­fot som blir tyng­re och tyng­re ryc­ker PEO ifrån oss i de mind­re och sva­ga­re bi­lar­na när upp­förs­bac­kar­na blir för bran­ta. Bå­de väx­ellå­dan och styr­ning­en är helt okej och har bätt­re käns­la än de öv­ri­ga, rap­por­te­rar PEO.

Fram­me vid un­der­skö­na Saxå har PEO re­pat mod och upp­täc­ker av ba­ra far­ten en brist med den helin­te­gre­ra­de Hy­merns kon­struk­tion – det finns ing­en pas­sa­ge­rar­dörr.

PEO hin­ner först kla­ga på att dör­ren in­te går att öpp­na men ser se­dan att det in­te ens är nå­gon dörr han ryc­ker i.

Mer kör­gläd­je öns­kas

För oss som in­te är va­na vid hus­bi­lar står det klart och tyd­ligt att bo­e­gen­ska­per­na är högs­ta pri­o­ri­tet i al­la de tre bi­lar­na. Och bo gör man bra i al­la, bå­de rym­ligt och be­kvämt.

För att vi ska bli rik­tigt bit­na av li­vet som husä­ga­re på rull vill vi dock ha bätt­re bi­le­gen­ska­per som skul­le kun­na gö­ra att man även läng­tar ef­ter att kö­ra, in­te ba­ra bo.

Bo­de­len im­po­ne­rar med sin rymd. Sä­ker­hets­bäl­ten in­bju­der till kort­spel un­der färd. Ma­te­ri­al­va­len är av det enkla­re sla­get. In­te­ri­ö­ren är rak och en­kel.

Säng­en göms ovan­för fö­ra­ren och bju­der på ett rym­ligt sovut­rym­me. HY­MER B 678

En­dast tre bäl­tes­plat­ser er­bjuds. Ej ställ­bar ratt ger ett mi­nus i pro­to­kol­let. Kö­ket är prak­tiskt och er­go­no­miskt. To­a­lett och gar­de­rob hit­tas längst bak.

Kort­spe­let i full gång. För­lo­ra­ren får bäd­da al­la hus­bi­lar­na.

Mel­lan Ca­ra­don och Hy­mer B 678 skil­jer det näs­tan 700 000 kro­nor.

Par­ke­rings­vakt Wedberg hjäl­per eki­pa­gen på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.