Porsche Cay­man blir snab­ba­re och bätt­re

Porsche vi­sar upp an­sikts­lyf­ta Cay­man som nu har fyr­cy­lind­rig tur­bo­mo­tor och tilläggs­nam­net 718, likt sys­ko­net 718 Box­s­ter med and­ra ord.

Bil - - FRAMVAGNEN -

De­sign­mäs­sigt har den fått i stort sett sam­ma upp­da­te­ring­ar som sitt sys­kon 718 Box­s­ter som blev of­fi­ci­ell för någ­ra må­na­der se­dan.

Det vill sä­ga nya skär­mar och si­dotrösklar, stör­re luftin­tag till mo­torn, nytt bre­da­re bak­par­ti och nya bak­ljus samt Bi-xe­non-strål­kas­ta­re med Led-varsel­ljus. De 918 Spy­der-lik­nan­de strål­kas­tar­na med full-led är ex­tra­ut­rust­ning.

Störs­ta ny­he­ten är gi­vet­vis de nya mo­to­rer­na varav samt­li­ga är tur­bo­lad­da­de och fyr­cy­lind­ri­ga, sam­ma mo­to­rer som hos sys­ko­net. Instegs­ver­sio­nen har en två­li­ters­ma­skin som le­ve­re­rar 300 häst­kraf­ter och 380 newton­me­ter, S-mo­del­lens 2,5-li­tersmo­tor le­ve­re­rar 350 häs­tar och 420 newton­me­ter.

Bå­da al­ter­na­ti­ven är 25 häst­kraf­ter star­ka­re än si­na fö­re­gång­a­re och vrid­mo­ment är 90 re­spek­ti­ve 50 newton­me­ter hög­re än ti­di­ga­re. 0-100 km/h kla­rar grund­ver­sio­nen av på 4,7 se­kun­der, me­dan S-ver­sio­nen är nå­got kvic­ka­re, 4,2 se­kun­der.

718 Cay­man S har till skill­nad från grund­mo­del­len en så kallad Vtg-tur­bo med va­ri­a­bel tur­bing­eo­me­tri, sam­ma tur­bo­ag­gre­gat som ti­di­ga­re en­dast an­vänts till 911 Tur­bo.

Upp­da­te­ra­de 718 Cay­man kan be­stäl­las nu och lan­se­ring är pla­ne­rad till sep­tem­ber. Instegs­ver­sio­nen star­tar på 521 000 kro­nor vil­ket be­ty­der att Cay­man för förs­ta gång­en är bil­li­ga­re än Box­s­ter som star­tar på 542 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.