ELBILAR KAN BLI SKATTEFRIA

Bil - - FRAMVAGNEN -

I dag rul­lar det om­kring 50 000 elbilar på tys­ka vägar. Den siff­ran ska full­kom­li­gen ex­plo­de­ra till 2020, om de sty­ran­de i Tyskland får som de vill. De har näm­li­gen som mål att en mil­jon elbilar ska va­ra i drift i lan­det om ba­ra drygt tre år. För att nå dit mås­te de hit­ta oli­ka sätt att sti­mu­le­ra bil­kö­par­na till att väl­ja elbilar i stäl­let för fos­silt driv­na bi­lar. I ett åt­ta­si­digt do­ku­ment kallad ”Fram­ti­dens mo­bi­li­tet med bil” re­do­vi­sar de ett an­tal för­slag som kan kom­ma att sjö­sät­tas in­om en snar fram­tid. Ett av för­sla­gen in­ne­bär att de som kö­per en el­bil in­nan 2020 ska bli for­dons­skat­te­be­fri­a­de un­der tio år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.