PO­LI­SEN SAT­SAR PÅ APP

Bil - - FRAMVAGNEN -

Po­li­sen gör en sats­ning på mo­bi­la tjäns­ter och som ett re­sul­tat av den har ap­pen MPMF ut­veck­lats. MPMF står för ”Po­li­sens multi­frå­ga i mo­bi­len”. Ap­pen är ut­veck­lad för att ef­fek­ti­vi­se­ra po­li­sens ar­be­te. Om ex­em­pel­vis en po­lis stop­par en bil kan den­na med hjälp av mpmf-ap­pli­ka­tio­nen i mo­bil­te­le­fo­nen snabbt få fram upp­gif­ter om bå­de bil och fö­ra­re och på så vis se om for­do­net har kör­för­bud el­ler om fö­ra­ren ex­em­pel­vis är ef­ter­lyst. Må­let är att al­la po­li­ser i ytt­re tjänst ska ha till­gång till de nya mo­bil­tjäns­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.