Gl­c­cou­pé of­fi­ci­ell

Mercedes har av­täckt cou­péva­ri­an­ten av Glk-ef­ter­trä­da­ren GLC. Den är tänkt att ut­ma­na fram­för allt BMW X4 men ock­så Range Ro­ver Evo­que.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Mercedes GLC Cou­pé är egent­li­gen pre­cis det­sam­ma som GLE Cou­pé är, det vill sä­ga cou­pé­ver­sio­nen av en be­fint­lig suv­mo­dell. Jäm­fört med van­li­ga GLC har cou­pé­ver­sio­nen fått en spor­ti­ga­re front och en slan­ka­re bak­del där bakru­tan slut­tar be­tänk­ligt och där rum­pan av­slu­tas med en li­ten in­te­gre­rad vinge. Men det finns fler för­änd­ring­ar än så, bland an­nat är bak­lju­sen om­for­ma­de och bak­luc­kan grä­ver in­te li­ka djupt ned i stöt­fång­a­ren.

Åt­ta mo­to­ral­ter­na­tiv

Jäm­fört med GLC är GLC Cou­pé cir­ka sex cen­ti­me­ter läng­re och mä­ter to­talt 4,73 me­ter från för till ak­ter. Från topp till tå är av­stån­det 1,6 me­ter, med and­ra ord cir­ka fy­ra cen­ti­me­ter läg­re än sitt van­li­ga suv­sys­kon. Ax­elav­stån­det är av na­tur­li­ga skäl det­sam­ma – 2,87 me­ter.

Åt­ta oli­ka mo­to­ral­ter­na­tiv ska så små­ning­om er­bju­das till Mercedes GLC Cou­pé, fy­ra die­sel­mo­to­rer och li­ka många ben­sin­mo­to­rer. Bland des­sa ryms en ladd­hy­brid och en AMG-VA­ri­ant. Vid lan­se­ring­en i höst är det die­sel­mo­to­rer­na GLC 220 d 4Ma­tic Cou­pé och GLC 250 d 4Ma­tic Cou­pé med 170 re­spek­ti­ve 204 häst­kraf­ter som är ak­tu­el­la. På ben­sin­si­dan är det GLC 250 4Ma­tic Cou­pé med 211 häst­kraf­ter som gäl­ler och Amg-ver­sio­nen GLC 43 4Ma­tic Cou­pé med 367 häst­kraf­ter som skic­kar iväg cou­pé­su­ven till 100 km/h på un­der fem se­kun­der. Det är oklart om Amg-ver­sio­nen står vid öv­ri­ga mo­to­ral­ter­na­tivs si­da vid hös­tens lan­se­ring.

Någ­ra pris­upp­gif­ter har än­nu in­te an­non­se­rats från Mercedes, men in­di­ka­tio­ner ger oss att det lan­dar någ­ra ti­o­tu­sen kro­nor över van­li­ga GLC. Så räk­na med näs­tan 450 000 kro­nor för en GLC 220 d 4Ma­tic Cou­pé med 170 häst­kraf­ter.

Mercedes kom­mer med en di­rekt ut­ma­na­re till BMW X4 och till viss del Range Ro­ver Evo­que.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.