AUDIA3 UPPDATERAS

Bil - - FRAMVAGNEN -

Fy­ra år in i nu­va­ran­de tred­je ge­ne­ra­tio­nen upp­da­te­rar Au­di A3-flot­tan. Som vän­tat har det in­te skett någ­ra om­fat­tan­de ut­se­en­de­för­änd­ring­ar, mest tyd­ligt är den om­de­sig­na­de gril­len och och de nya strål­kas­tar­na som nu lik­nar de hos sys­ko­net A4. Ku­pén läm­nas i stort sett orörd, så när som på den nya tre-ek­ra­de rat­ten och upp­da­te­rat in­fo­tain­ment­sy­stem. Un­der hu­ven hit­tas en del ny­he­ter, så som en tre­cy­lind­rig en­li­ters­ma­skin som le­ve­re­rar 110 häst­kraf­ter och 200 newton­me­ter. Den­na kom­plet­te­ras av en 1,4-li­ters­ma­skin med 150 häs­tar och 250 newton­me­ter som även har cy­lin­derav­stäng­ning, samt en ny­ut­veck­lad fyr­cy­lind­rig 2,0-li­tersmo­tor med 190 häst­kraf­ter och 320 newton­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.