Tys­ka bil­till­ver­ka­re tving­as åter­kal­la

Bil - - FRAMVAGNEN -

Mercedes, Opel, Porsche och Volks­wa­gen. Des­sa bil­till­ver­ka­re tving­as åter­kal­la 630 000 die­sel­bi­lar i Tyskland se­dan lan­dets trans­port­myn­dig­het har fun­nit att de släp­per ut för höga ni­vå­er av kvä­ve­ox­i­der, dock ut­an att det rör sig om ett fusk likt det Volks­wa­gen an­vänt sig av på si­na Eu­ro 5-die­sel­mo­to­rer.

Tys­ka trans­port­myn­dig­he­ten Kraft­far­hrt-bun­de­samt, KBA, på­bör­ja­de ett stör­re ut­släpp­s­test på drygt 50 oli­ka bil­mo­del­ler av 23 oli­ka mär­ken i hös­tas.

KBA har fun­nit kons­tig­he­ter hos Au­di, Mercedes, Opel, Porsche och Volks­wa­gen som in­te klas­sas som fusk men som än­då an­ses va­ra olämp­li­ga. De fem nämn­da bil­till­ver­kar­na an­vän­der näm­li­gen, med hjälp av ett kryp­hål i la­gen, oli­ka tek­ni­ker för skyd­da mo­to­rer­na ge­nom att stry­pa av­gasre­ning­en vil­ket i sin tur le­der till omo­ti­ve­rat höga ut­släpps­ni­vå­er av kvä­ve­ox­i­der (NOX). KBA:S an­mär­kan­de av den­na lag­li­ga me­tod, men som an­ses lig­ga i en form av grå­zon, har till­kom­mit för att i fram­ti­den kun­na re­a­li­se­ra läg­re Nox-ut­släpp. Au­di, Mercedes, Opel, Porsche och Volks­wa­gen tving­as nu av de tys­ka myn­dig­he­ter att åter­kal­la om­kring 630 000 die­sel­bi­lar i Tyskland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.