VOLYMTESLAN

Bil - - FRAMVAGNEN -

Snart är den här, Tes­la Mo­del 3, instegs­ver­sio­nen som ska bli den nya stor­säl­ja­ren. Räck­vid­den som ut­lo­vas är 34 mil och 0-100 km/h ska gå på un­der sex se­kun­der.

Ut­form­ning­en av in­stru­ment­brä­dan skil­jer sig en hel del från sys­ko­nen – Mo­del X och Mo­del S – och är väl­digt av­ska­lad, ex­em­pel­vis finns inga in­stru­ment och reg­lage fram­för fö­ra­ren. I stäl­let är allt sam­lat på den ho­ri­son­tellt mon­te­ra­de, minst sagt gi­gan­tis­ka, skär­men till­sam­mans med al­la öv­ri­ga funk­tio­ner i bi­len.

Som stan­dard har Mo­del 3 bland an­nat pa­no­ra­maglas­tak och Au­to­pi­lot-hård­va­ra och till­hö­ran­de sä­ker­hets­ut­rust­ning.

Fler ladd­sta­tio­ner

Mo­del 3 ska ha en räck­vidd på om­kring 34 mil och 0-100 km/h ska fix­as på un­der sex se­kun­der. Upp­gif­ter om mo­to­rer och ver­sio­ner av Mo­del 3 är dock Tes­la för­teg­na om. Mo­del 3 kan lad­das i Teslas Su­per­char­ger-nätverk och att an­ta­let ladd­sta­tio­ner ska för­dubb­las till 7 200 till slu­tet av 2017.

Mo­del 3 kos­tar från 35 000 dol­lar i USA och svenskt pris är än­nu in­te fast­ställt, men den som är su­gen på att in­för­skaf­fa en kan för­vän­ta sig en lång vän­te­tid. När förs­ta kund­le­ve­rans kom­mer att ske är än så länge in­te spi­kat, men i förs­ta hand pri­o­ri­te­ras kun­der på den ame­ri­kans­ka väst­kus­ten. Där­ef­ter föl­jer res­ten av lan­det och se­dan res­ten av värl­den.

Mo­del 3 ska va­ra en av de rym­li­gas­te bi­lar­na i klas­sen då de, på grund av att bat­te­ri­er­na sit­ter i gol­vet, har kun­nat mon­te­ra de främ­re sto­lar­na läng­re fram och gö­ra in­stru­ment­pa­ne­len mind­re. Tack va­re det­ta får bak­sä­tes­pas­sa­ge­rar­na mer ut­rym­me. Fem vux­na ska kun­na sit­ta be­kvämt.

In­te­ri­ö­ren är av­ska­lad och fö­r­ar­in­stru­men­ten är pla­ce­ra­de i in­fo­tain­mentskär­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.