MITSUBISHI L200 BLIR EN FIAT

Bil - - FRAMVAGNEN - I maj

är det eu­ro­pe­isk sälj­start (oklart om Sve­ri­ge in­går i Eu­ro­pa den­na gång) för en helt ny pick­up från Fiat vid namn Full­back. Fiat Full­back är i prin­cip iden­tisk med nya Mitsubishi L200, det en­da som skil­jer är de­tal­jer i fron­ten och em­ble­met på rat­ten. Full­back med sin dub­bel­hytt är 528,5 cen­ti­me­ter lång, åt­ta mil­li­me­ter kor­ta­re än när den går un­der ja­panskt namn. På bred­den är den 181,5 cen­ti­me­ter och på höj­den 178 cen­ti­me­ter, siff­ror som är iden­tis­ka med L200. Max­las­ten är 1 045 ki­lo, fem ki­lo mind­re än L200, och max drag­vikt lig­ger på 3 090 ki­lo. Driv­li­nor­na blir iden­tis­ka med hur det ser ut i Mitsubishi L200, det vill sä­ga en 2,4-li­ters tur­bo­die­sel med an­ting­en 154 el­ler 181 häst­kraf­ter. Ma­ski­nen kan kom­bi­ne­ras med an­ting­en en sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da el­ler en femste­gad au­to­mat­lå­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.