Be­ving­ad ban­dit

Bil - - EXTRA! - TEXT: MATTIAS RABE FOTO: TRANS AM DEPOT kan du nju­ta av en läc­ker Fi­re­bird Trans Am som är fullt mo­dern rakt ige­nom, men bi­len är in­te är en Pon­ti­ac ef­tersom mär­ket är ned­lagt – den är i själ­va ver­ket en Chev­ro­let Ca­ma­ro. Dess­utom ser den ut pre­cis så som

En av värl­dens mest kän­da film­bi­lar, Burt Rey­nolds Pon­ti­ac Fi­re­bird Trans Am från Nu blå­ser vi snu­ten, är åter­upp­stån­den i mo­dernt ut­fö­ran­de. Här är nya ”Pon­ti­ac Fi­re­bird” Trans Am SE Ban­dit Edi­tion.

Nmed eld­få­geln på hu­ven. Med and­ra ord så som Burt Rey­nolds kär­ra i Nu blå­ser vi snu­ten (Smo­key and the Ban­dit) såg ut.

Lik­nar ori­gi­na­let

Det är Flo­ri­da-fir­man Trans Am Depot, spe­ci­a­lis­ter på att ”trans ami­fi­e­ra” nya Ca­ma­ro-bi­lar, som har ta­git sig an upp­dra­get att åter­uppli­va film­bi­len i mo­dernt ut­fö­ran­de. Ca­ma­ron har kraf­tigt byggts om och lik­nar i stort sett ori­gi­na­let in i mins­ta de­talj. T-top-ta­ket, eld­få­geln, bak­lju­sen, guld­de­tal­jer­na och allt an­nat finns på plats vid si­dan om de sto­ra ka­ross­för­änd­ring­ar­na. Och in­te nog med det, Burt Rey­nolds har va­rit när­va­ran­de vid ut­veck­ling­en av bi­len som he­ter Trans Am SE Ban­dit Edi­tion, och han har gett den sin väl­sig­nel­se.

Det kanske bäs­ta av allt är att den­na bil in­te blir en ex­klu­siv grej i ett en­das­te ex­em­plar. He­la 77 bi­lar ska byg­gas. Förs­ta Nu blå­ser vi snu­ten-fil­men kom ut 1977 och Burt Rey­nolds film­bil var av just 1977 års mo­dell, så va­let av siff­ra är ing­en slump.

De bli­van­de ägar­na av de 77 bi­lar­na kan väl­ja mel­lan en mas­sa oli­ka ex­tra­de­tal­jer och oli­ka pre­stand­a­pa­ket för att bi­len ska le­va upp till da­gens krav. Med bland an­nat kom­pres­sor­mat­ning ska upp till 852 häst­kraf­ter er­bju­das.

Dess­utom får al­la kö­pa­re si­na bi­lar sig­ne­ra­de av… just det, Burt Rey­nolds, även känd som The Ban­dit.

Burt Rey­nolds … har gett den sin väl­sig­nel­se.

Svart och guld­brunt med ban­dit-de­kor.

Trans Am SE Ban­dit Edi­tion byggs i 77 ex­em­plar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.