GT3 UPP­DA­TE­RAD

Bil - - FRAMVAGNEN -

Porsche 911 GT3 har va­rit slut­såld se­dan en tid till­ba­ka men nu kom­mer en ny chans för sug­na kun­der.

Det är den upp­da­te­ra­de ver­sio­nen (991.2) av Porsche 911 som kom­mer även som 911 GT3. Så myc­ket an­nat var väl in­te att vän­ta då Porsche säl­jer allt de kan av mo­del­len.

Bi­len som fo­to­gra­fe­rats på Nür­bur­gring (där test­verk­sam­he­ten just star­tat ef­ter vin­tern) är alltjämt en mu­la. Den är ba­se­rad på den ic­ke upp­da­te­ra­de 911 men har i al­la fall den nya främ­re stöt­fång­a­ren. I öv­rigt är den ”gam­mal”.

När bi­len väl går i pro­duk­tion kom­mer den att få nya bak­ljus och dörr­hand­tag med me­ra.

Mo­torn blir en ic­ke tur­bo­lad­dad sexa som tro­li­gen bju­der på någ­ra fler häst­kraf­ter än den nu­va­ran­de. Det vill sä­ga mer än 500 häs­tar. Och, den kom­mer även med ma­nu­ell väx­ellå­da!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.