SORENTO FÅR EN TI­DIG UPPDATERING

Bil - - FRAMVAGNEN -

När Kia ut­veck­la­de den nu­va­ran­de ver­sio­nen av Sorento ha­de den det in­ter­na kod­nam­net UM. Den­na maske­ra­de upp­föl­ja­re på bil­den har i stäl­let kod­nam­net QM vil­ket ty­der på att det kom­mer att bli li­te stör­re för­änd­ring­ar.

Nor­malt sett be­hålls det gam­la kod­nam­net även när det är dags för uppdatering.

Det drö­jer dock till 2018 in­nan vi får se den­na Sorento i Sve­ri­ge och det är alltjämt myc­ket ma­ske­ring som döl­jer ny­he­ter­na. Ef­tersom det­ta sit­ter bå­de fram och bak är det gans­ka up­pen­bart att för­änd­ring­ar­na kom­mer att ske just där.

Ge­nom det nya kod­nam­net är det hel­ler in­te omöj­ligt att Kia Sorento får upp­da­te­ring­ar även på driv­li­nan och in­te­ri­ört.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.