NYA SWIFT PÅ GÅNG

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det har fi­gu­re­rat någ­ra läck­ta teck­ning­ar på kom­man­de nya Su­zu­ki Swift men det­ta är de förs­ta rik­ti­ga bil­der­na.

Nya Su­zu­ki Swift får be­hål­la sam­ma si­lu­ett som den nu­va­ran­de, men fron­ten får stör­re grill och luftin­tag. Spor­ti­ga­re ut­se­en­de med and­ra ord.

Bak­till kan vi kon­sta­te­ra att Swift får dol­da dörr­hand­tag i öv­re de­len av bak­dör­rar­na. Ing­en världs­sen­sa­tion men i al­la fall.

Pro­to­ty­pen på des­sa bil­der är med störs­ta san­no­lik­het in­stegs­mo­del­len som får en ny en­li­tersmo­tor med till­hö­ran­de 5-väx­lad ma­nu­ell lå­da.

En Swift Sport kom­mer tro­li­gen 2017 med 1,4-li­ters mo­tor, 6-väx­lad lå­da, hår­da­re fjäd­rar/stöt­däm­pa­re och kraf­ti­ga­re brom­sar. Om allt går en­ligt plan kom­mer Su­zu­ki Swift att pre­miär­vi­sas vid Pa­ris Mo­tor Show i ok­to­ber det­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.