BMW X1 SOM LADD­HY­BRID

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nya BMW X1 har än­nu in­te gjort de­but, det sker se­na­re i år. Men tys­kar­na job­bar re­dan på en ladd­hy­brid av bi­len.

Ladd­hy­bri­den, som tro­li­gen kom­mer att he­ta X1x­dri­ve30e, kom­mer att ha sam­ma driv­li­na som den ladd­hy­brid­ver­sion av 2-se­rie Acti­ve Tou­rer som re­dan pre­sen­te­rats.

Det in­ne­bär 1,5-li­ters mo­tor på 136 häst­kraf­ter som dri­ver fram­hju­len via en sex­väx­lad au­to­mat- lå­da. Bak­hju­len får fart med hjälp av en 88 häs­tar stark el­mo­tor som sit­ter in­te­gre­rad i ba­kax­eln. To­talt le­ve­re­rar kraft­pa­ke­ten 224 häs­tar och 385 newton­me­ter i vrid­mo­ment.

Det fi­na med sy­ste­met är att du kan kö­ra bi­len med an­ting­en fram­hjuls­drift, bak­hjuls­drift el­ler fyr­hjuls­drift be­ro­en­de på vad du väl­jer för lä­ge. Som bäst kan ladd­hy­bri­den ac­ce­le­re­ra från 0-100 km/h på cir­ka sju se­kun­der och no­te­ra en topp­fart runt 200 km/h. Det kom­mer som i Acti­ve Tou­rer 225xe att fin­nas tre oli­ka lä­gen där bi­len drivs en­bart med el. Men det räc­ker än­då ba­ra till att kö­ra bi­len mel­lan fy­ra och fem mil på el, tro­li­gen mind­re i verk­lig­he­ten.

Vi­su­ellt blir det ing­en stör­re skill­nad på van­li­ga X1 och ladd­hy­bri­den. Den se­na­re kan dock gans­ka en­kelt tas på det ex­tra tankloc­ket för ström­ka­beln som sit­ter på väns­ter fram­skärm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.