Bi­lar­na som

Bil - - KONSUMENT - TEXT: ERIK WEDBERG

Håll koll på vär­det, an­nars kan det bli dyrt! Vi har jäm­fört andra­hands­vär­det på 123 oli­ka bil­mo­del­ler. Läs vår uni­ka lis­ta och ta re­da på vil­ken bil som grä­ver det mins­ta hå­let i plån­bo­ken.

Vär­de­minsk­ning­en är en li­ka vik­tig som trå­kig fak­tor att räk­na med i kal­ky­len vid ett ny­bils­köp. Vär­de­minsk­ning­en står för om­kring hälf­ten av to­tal­kost­na­den när man har köpt en ny bil. Ge­nom att jäm­fö­ra bräns­le­för­bruk­ning­en oli­ka bi­lar emel­lan kan man spa­ra tu­sen­tals kro­nor per år. Men ge­nom att jäm­fö­ra vär­de­minsk­ning­en kan man spa­ra ti­o­tu­sen­tals kro­nor om året. Plöts­ligt spe­lar sa­ker som för­bruk­ning och för­säk­ring mind­re roll.

Den som tror att det skul­le lö­na sig i läng­den att väl­ja ett så kal­lat pre­mi­um­mär­ke är helt fel ute. Det är tvärtom de bi­lar som har lå­ga in­köps­pri­ser som drab­bas mil­dast av vär­de­minsk­ning, vil­ket in­te bor­de va­ra för­vå­nan­de ef­tersom fall­höj­den är be­tyd­ligt läg­re. Den som kö­per en Sko­da Fa­bia har in­te så myc­ket att för­lo­ra, oav­sett om bi­len har för­lo­rat mer än hal­va sitt vär­de ef­ter fem år. Det är än­då mind­re än vad BMW X5-kö­pa­ren för­lo­rar ba­ra un­der förs­ta året.

Suv­mo­del­ler do­mi­ne­rar

Vär­de­minsk­nings­siff­ror­na är fram­räk­na­de av Bilpri­ser.se, Sve­ri­ges störs­ta bil­vär­de­rings­fö­re­tag och dot­ter­bo­lag till auk­tions­fir­man KVD.

I lis­tan är det fler suv­mo­del­ler. Det är en di­rekt speg­ling av ny­bils­för­sälj­ning­en. Det säljs fler su­var, el­ler cross-overs, i Sve­ri­ge än nå­gon­sin. Nu­me­ra kan en suv se ut på många oli­ka sätt. Den kan va­ra li­ten, stor, bil­lig, dyr och fram-, bak- el­ler fyr­hjuls­dri­ven. Det en­da de har ge­men­samt är att de ge­ne­rellt sett är dy­ra­re än van­li­ga bi­lar i golf- och mel­lan­klass.

Det är de bi­lar som har lå­ga in­köps­pri­ser som drab­bas mil­dast av vär­de­minsk­ning.

– Pro­cen­tu­ellt sett har su­var bätt­re vär­de­minsk­ning, men i plån­bo­ken är det in­te pro­cen­ten som känns. Det är de fak­tis­ka kro­nor­na. Det är en tum­re­gel att små bi­lar fal­ler mind­re i kro­nor, men mer i pro­cent. Sto­ra och dy­ra su­var tap­par många kro­nor på kort tid, sä­ger Jonas Björk­man på Bilpri­ser.se.

Att be­ta­la ex­tra för en Vol­vo XC70 i stäl­let för en V70 el­ler en Volks­wa­gen Pas­sat All­track i stäl­let för en van­lig Pas­sat kan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.