P

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: PEO KJELLSTRÖM FOTO: VOL­VO

oles­tar är se­dan en tid till­ba­ka Volvos egen trim­smed­ja, un­ge­fär vad AMG är för Mercedes och M för BMW.

Nu har de pre­sen­te­rat nya ge­ne­ra­tio­nen Vol­vo V60/S60 Polestar och även om det in­te är en re­vo­lu­tion är det i al­la fall en evo­lu­tion som he­ter du­ga.

Den gam­la tre­li­ters­sex­an på 306 häst­kraf­ter har fått ge vi­ka (till­ver­kas in­te läng­re) för en fyr­cy­lind­rig VEA (Dri­ve E) som i nor­ma­la fall kal­las T6. Ja, jag vet att det lå­ter snur­rigt och det är det. Än­nu li­te snur­ri­ga­re är att Vea-mo­torn för stan­dard­bi­lar del­vis ut­veck­lats av Polestar, in­nan Vol­vo köp­te fö­re­ta­get.

Den nor­ma­la T6-mo­torn har väs­sats med bland an­nat stör­re tur­bo, nya vev­sta­kar, and­ra ka­max­lar, stör­re luft-

0-100 km/h tar 4,8 se­kun­der och topp­far­ten är be­grän­sad till 250 km/h. Nya Vol­vo V60 Polestar har be­gå­vats med re­na ra­ma sport­bils­pre­stan­dan och är Volvos snab­bas­te kom­bi nå­gon­sin.

in­tag för tur­bon och bräns­le­pump med hög­re ka­pa­ci­tet.

Hur som bjuds 367 häst­kraf­ter och ac­ce­le­ra­tio­nen har för­bätt­rats med en ti­on­dels se­kund från 4,9 till 4,8 se­kun­der när det gäl­ler sprin­ten från 0-100 km/h. 0-200 km/h tar 17,4 se­kun­der.

”Hem­ligt” lä­ge

Det­ta för­ut­sät­ter emel­ler­tid att du sät­ter V60 Polestar i Sport+ mo­de och det är in­te allom gi­vet. Det­ta är ing­et som ba­su­ne­ras ut i va­re sig bro­schy­rer el­ler re­klam ut­an är en li­ten ”hem­lis”. Men in­te nu läng­re. Det går till så att du, stil­lastå­en­de, vip­par över väx­el­väl­ja­ren till väns­ter, det vill sä­ga till Sport-lä­ge. Alltjämt med fo­ten på brom­sen drar du två gång­er bak­åt i den vänst­ra pad­del­väx­eln

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.