Än­nu en sväng för

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: FOTO:

VHANS HED­BERG GLENN LINDBERG

is­sa af­färs­lös­ning­ar – ”bu­si­ness ca­se” på ny­svens­ka – är bätt­re än and­ra. Att Fiat fick snits på små­bi­len 500 stil­mäs­sigt är ing­en hem­lig­het, men att en pro­dukt som ba­se­ras på den mer prak­tis­ka och vä­sent­ligt myc­ket bil­li­ga­re Pan­da-mo­del­len men än­då säljs när­ma­re 50 pro­cent dy­ra­re mås­te va­ra fö­re­mål för av­hand­ling på Turins han­dels­hög­sko­la. Bra för Fiat för­stås, per­son­li­gen tror jag att ett låg­pris på Fiat 500 skul­le in­ne­bä­ra att den snygga bi­len skul­le sy­nas i var­je gat­hörn även i söm­ni­ga svens­ka stä­der. Nu är in­te så fal­let, synd.

För att fort­sät­ta fram­gångs­sa­gan 500 – mo­dell­se­ri­en har ju run­nit över si­na bräd­dar med oli­ka ver­sio­ner som för­vux­na L, XL, Trek­king och X – fix­ar Fiat till ur-mo­del­len för att hål­la kon­kur­ren­ter­na stång­en.

Ucon­nect en ny­het

De­sign­mäs­sigt märks spet­si­ga mu­sta­scher i de främ­re stöt­fång­ar­nas ne­der­kant samt ny lamp­de­sign fram och bak. Nu ser ”Nu­o­va” Fiat 500 än mer ut som nå­got som flytt från ett av Her­gés fan­tas­tis­ka se­ri­e­al­bum om Tin­tin.

In­vän­digt märks nya in­fo­tain­ment­sy­ste­met Ucon­nect med in­byggd na­vi­ga­tion från Tom­tom. Hand­ha­van­det av den fem tum sto­ra pek­skär­men är smi­digt om än li­te pill­rigt, med en viss touch av ele­gans. Funk­tio­nen med den in­bygg­da färd­da­torns eko-kör­ning­spek­pin­ne ”eco:dri­ve” är kul och i viss mån in­spi­re­ran­de, men i rätt­vi­sans namn är den 1,2 li­ter lil­la fyr­cy­lind­ri­ga sug­mo­torn på 69 häst­kraf­ter ing­et un­der av snål­het. Ti­di­ga­re fanns Fiat 500 med två­cy­lind­rig 0,9 Twi­nair el­ler 1,3 Mjt-die­sel­ma­skin, nu är 1,2-mo­torn en­da al­ter­na­ti­vet

Nytt in­fo­tain­ment­sy­stem, nya bak­ly­sen och en upp­da­te­rad front är någ­ra av ny­he­ter­na när Fiat 500 är in­ne på sitt ti­on­de pro­duk­tions­år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.