FIAT 500

Bil - - PROVKÖRT - Pris: Mo­tor: CO2: För­bruk­ning: Ac­ce­le­ra­tion: Topp­fart: Stor­lek (l/b/h): Max­last: Tjäns­te­vikt:

på den svens­ka mark­na­den.

Pop och Lounge he­ter ut­rust­nings­ni­vå­er­na, men för att få till­gång till Ucon­nect krävs Lounge-ni­vå. Gäl­ler även det nya in­stru­ment­klust­ret fram­för rat­ten som nu har sju tums Tft-skärm där has­tig­he­ten vi­sas i över­tyd­li­ga siff­ror. Ty­värr går det in­te att dim­ma ner in­stru­men­tet till­räck­ligt vid mör­ker, fö­ra­ren blän­das starkt nat­te­tid.

El­ser­vo­styr­ning­en Du­al­dri­ve är med sitt ex­tra Ci­ty-lä­ge smi­dig när det snur­ras runt med Fiat 500 in­ne i stan, men fort­fa­ran­de är över­gång­en från överas­si­ste­rad till nor­mal ser­vo­ef­fekt för mar­kant. I fart­om­rå­det 25-30 km/h märks över­gång­en tyd­ligt. Bor­de gå att ju­ste­ra.

Skoj att se på

I öv­rigt är Fiat 500 av ka­rak­tä­ren ha­ta el­ler äls­ka, ret­ro­bil som den är. Funk­tio­nellt är den höga ka­ros­sen lätt att sti­ga i och ur, men fram­sto­lar­na är fort­fa­ran­de pla­ce­ra­de för högt. Fö­rar­sto­lens tiltvin­kel i bak­kant på sä­tes­dy­nan är in­te till­räck­lig för långa per­so­ner. Bak­sä­tet och ba­ga­geut­rym­met är gi­vet­vis ynk­li­ga – Fiat 500 är ba­ra 3,5 me­ter lång.

500 är alltjämt en skoj typ att se på, men kon­kur­ren­ter­na har de­fi­ni­tivt kört ifrån tek­nik­mäs­sigt. Sär­skilt kan­ni­ba­lis­men från ny­ut­veck­la­de funkis-fiat Pan­da, med sam­ma 1,2-li­tersmo­tor, som kos­tar från 109 900 kro­nor bor­de va­ra hung­ran­de ute i lan­dets få Fi­at­hal­lar.

Om det nu in­te är så att du re­dan fal­lit pla­dask för di­na 500-käns­lor. 139 900 kro­nor. Ben­sin. 4-cyl, 1,2 li­ter. 69 hk (51 kw) vid 5 500 r/min, 102 Nm vid 3 000 r/min. 115 g/km. 0,49 l/mil. 0-100 m/h på 12,9 s. 160 km/h. 357/163/149 cm. 377 kg. 968 kg.

500 1,2 LOUNGE

Fiat 500 känns fort­fa­ran­de som en kul ka­ra­mell. Ny­he­ter­na är nå­got spar­sma­ka­de. En bil att ha­ta el­ler att äls­ka. Fun­kar fint i stan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.