Ko­re­ansk ka­ru­sell

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: FOTO:

HANS HED­BERG GLENN LINDBERG ore­ans­ka Ssan­gyong för­be­re­der en stör­re lan­se­ring men vi har lyc­kats få prov­kö­ra den mo­dell som svens­ka Ssan­gyong-or­ga­ni­sa­tio-

Knen kom­mer att in­rik­ta sig mest på, kom­paktsu­ven Ti­vo­li.

De två mo­to­ral­ter­na­ti­ven ba­se­ras på ett och sam­ma 1,6-li­ters mo­tor­block, finns som an­ting­en ben­sin ”e-xgi 160” med 128 häst­kraf­ter el­ler die­sel ”e-xdi 160” med 115 hk. Fram­hjuls­drift el­ler fyr­hjuls­drift Acti­ve AWD går att kom­bi­ne­ra med an­ting­en 6-väx­lad ma­nu­ell lå­da el­ler 6-väx­lad au­to­mat­lå­da från ja­pans­ka Ai­sin. Prov­bi­len är en Ti­vo­li 1,6 e-xdi AWD med ma­nu­ell lå­da, ut­rust­ningsni­vån snäp­pet un­der topp­ver­sio­nen vil­ket in­ne­bär bland an­nat 16-tums lätt­me- tall­fäl­gar, ratt­vär­me, back­ka­me­ra, ta­kre­ling, fart­hål­la­re och Led-strål­kas­ta­re. Prislap­pen sä­ger 204 900 kro­nor, tilläg­get för au­to­mat är 15 000 kro­nor. Instegs­ver­sio­nen är an­nars Ti­vo­li e-xgi 160 2WD för 149 900 kro­nor, även då in­går fem års ga­ran­ti. På papp­ret ser nya Ssan­gyong Ti­vo­li helt klart kon­kur­rens­kraf­tig ut.

Ap­tit­lig mix

Stil­mäs­sigt er­bju­der Ti­vo­li ett ­väl­kom­met av­brott i Ssan­gyongs bro­ki­ga och in­te al­la gång­er fram­gångs­ri­ka form­språk det se­nas­te de­cen­ni­et. Man anar kon­kur­ren­ter­na Kia Soul, Su­zu­ki Vi­ta­ra och Mi­ni Country­man i lin­je­spe­let, mix­en är ap­tit­lig ut­an att den va­re sig re­tar el­ler at­tra­he­rar nämn­värt. De­sig­nen är i stäl­let folk­ligt in­ställ­sam, ett steg i rätt rikt­ning. Visst, bak­par­ti­et har li­te väl många oli­ka vil­jor i sig men Ti­vo­li upp­fat­tas väl sam­man­satt som de­sign. Nam­net Ti­vo­li an­spe­lar till den ita­li­ens­ka sta­den strax norr om Rom med sam­ma namn, ska va­ra slag­kraf­tigt glo­balt plus att nå­gon på­hit­tig mark­nads­män­ni­ska kom­mit på att det nam­net blir det älsk­vär­da ”I lov it” bak­läng­es …

Ko­re­ans­ka Ssan­gyong gör ett re­jält om­tag i Sve­ri­ge med ny im­por­tör och en hel rad nya mo­del­ler. Ti­vo­li må ha ett ro­ligt namn, men är kom­pe­tent och dug­lig.

Ba­ga­geut­rym­met rym­mer drygt 420 last­li­ter med upp­fällt bak­sä­te, men i slu­tet av året kom­mer Xlv-mo­del­len som är för­längd 24 cen­ti­me­ter bakom ba­kax­eln, den rym­mer he­la 720 li­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.